Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Кафедри

Кафедри

Підкатегорії

Кафедра іноземних мов

Кафедра іноземних мов (4)

Завідувач кафедри: Гагіна Наталія Вікторівна - канд. педагог. наук, доцент.

Адреса: Чернiгiв, вул. Стрілецька, 1

Телефон: 04622-532-78

Email: kafinmov2013@yandex.ru

Кафедра іноземних мов створена у 2002 році (наказ №202 від 10.06.2003р.). Вона набула самостійного статусу, відокремившись від кафедри германських та слов’янських мов. Робота кафедри здійснюється згідно з річними планами, що охоплюють навчальну, науково-методичну, виховну, науково-дослідну, перекладацьку та інші види роботи. Обговорення виконання цих планів та інших питань діяльності кафедри здійснюється на засіданнях кафедри.

На кафедрі викладаються чотири іноземні мови: англійська, німецька, французька, латинська.

 

 

Перегляд матеріалів ...
Кафедра аграрних технологій

Кафедра аграрних технологій (4)

Завідувач кафедри: Канівець Віктор Іванович – доктор сільськогосподарських наук з ґрунтознавства, професор з мікробіології.

Адреса: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька 1, каб. 127, 126, корпус 1.

Телефон: (04622) 5-32-78 додат. 411, 412.

Кафедра створена в 2004 р. як випускна зі спеціальності «Агрономія». Має багатопрофільну структуру з підрозділами ґрунтознавства і землеробства, рослинництва, фундаментальних дисциплін – ботаніки і хімії.

Кафедра має хімічну і мікробіологічну лабораторії, кабінети ботаніки, рослинництва, ґрунтознавства і геології, механізації аграрного виробництва, має гербарій з численних лучних трав, бур'янів і лісових порід, музей профілів ґрунтів (в натуральну величину – Чернігівщини, погоризонтальних зразків профілю ґрунтів – Євразії). На умовах співробітництва використовується лабораторна база з агрохімії і радіобіології Чернігівського центру «Облдержродючість» та з сільськогосподарської мікробіології і вірусології Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН.

Захищено 2 кандидатських дисертації, одним із викладачів отримано звання доцента.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра банківської справи

Кафедра банківської справи (4)

Адреса: вул. Стрілецька, 1, каб. 221.

Телефон кафедри: (04622) 5-32-78, внутрішній 4-75.

Завідувач – Ніколаєнко Юрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент.

Електронна адреса кафедри: kafedra_bs@bigmir.net.

Кафедра банківської справи фінансово-економічного факультету є однією з провідних кафедр Чернігівського державного інституту економіки і управління. Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів напряму “Фінанси і кредит”, а як випускаюча – фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності “Банківська справа”.

Детальніше про кафедру:

Викладачі кафедри викладають загальноекономічні та фахові дисципліни студентам фінансово-економічного, обліково-економічного, інженерно-будівельного факультетів і факультету менеджменту.

Станом на 01.12.2011 року штатний склад кафедри становить 7 осіб. Серед них: кандидатів економічних наук, доцентів – 3; старших викладачів – 2; викладачів – 2.

ІСТОРІЯ

Кафедру банківської справи було створено 25 травня 2000 року. Першим завідувачем кафедри був старший викладач Демченко Максим Юрійович, який перебував на посаді завідувача до березня 2003 року.

З березня 2003 року до жовтня 2008 року кафедру банківської справи очолювала кандидат економічних наук, доцент Кичко Ірина Іванівна.

З листопада 2008 року і по сьогоднішній день завідувачем кафедри банківської справи є кандидат економічних наук, доцент Ніколаєнко Юрій Володимирович.

Кафедра банківської справи Чернігівського державного інституту економіки і управління є єдиною серед державних вузів Чернігівської області, яка випускає фахівців зі спеціальності “Банківська справа” денної та заочної форм навчання, а також надає другу вищу (післядипломну) освіту. Випускники кафедри мають можливість працювати не тільки в банківських установах, але і податковій системі, системі страхування тощо.

Поєднання теорії та практики – один із принципів підготовки фахівців на кафедрі банківської справи. Послідовне набуття навичок професійної діяльності на конкретному робочому місті забезпечується під час проведення практичних занять, тренінгів і навчальної практики.

Якісній практичній підготовці студентів сприяє навчально-тренувальний банк (НТБ) “АКАДЕМ-Банк”. Він обладнаний сучасними офісними меблями і персональними комп’ютерами, комплексом спеціалізованих програм, що дозволяє моделювати реальну діяльність банківської установи та використовувати інтерактивні форми проведення занять, наблизити навчальний процес до реальних умов роботи банківської установи й сприяє підвищенню рівня фахової підготовки студентів.

Віртуальний НТБ “АКАДЕМ-Банк” був створений у 2000 році як середовище навчального тренінгу, що функціонує в режимі реального часу. Роботу НТБ “АКАДЕМ-Банк” забезпечує система ОДБ “ІСАОД-Банк”, яка ефективно експлуатується в багатьох банках України та призначена для автоматизації широкого спектру бізнес-процесів і фінансових інструментів банку.

Основними завданнями навчально-тренувального банку є організація практичної підготовки майбутніх фахівців відповідно до сучасних вимог банківських і фінансово-кредитних установ та забезпечення навчальної практики студентів сучасними інформаційними технологіями й відповідним методичним забезпеченням. Використовуючи програмний комплекс “Клієнт-банк”, що встановлений на робочих місцях навчально-тренувального банку, студенти можуть відтворювати дистанційну модель банківського обслуговування (ДБО), проводити платежі та здійснювати інші операції з коштами клієнтів на основі дистанційних розпоряджень від віртуальних клієнтів, приймати стратегічні рішення на рівні топ-менеджменту банку, а також спробувати себе на посадах працівників операційно-касового, кредитного, депозитного, валютного відділів тощо.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра вищої математики

Кафедра вищої математики (4)

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент, Сідін Едуард Пилипович

Адреса: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька 1, каб. 208, корпус 1.

Телефон: (04622)5-32-78

Кафедрі вищої математики поклала початок кафедра гуманітарних і природознавчих дисциплін, яка була створена 1 грудня 1994 року – завідуючий кафедрою к.т.н., доцент Суровець Володимир Васильович. Вона стала першоджерелом в становленні багатьох інших кафедр інституту. Колектив кафедри, об’єднаний спільними перспективними задачами налічував 23 викладача (серед них 1 доктор наук, 7 кандидатів наук, 3 старших викладача, 12 викладачів), які проводили на високому рівні навчальний і виховний процес (приблизно 20000 годин на рік з 17 дисциплін) та мали значні наукові здобутки і педагогічні досягнення.

Реорганізація кафедри з відокремленням нових кафедр була проведена у вересні 1997 року. Рішення про організацію кафедри “Вищої математики та економіко-математичних методів” було прийняте на засіданні Вченої Ради інституту від 27.05.1999 р.

З 10.06.2003 р. – кафедру “Вищої математики та економіко-математичних методів” перейменовано в кафедру “Вищої математики”.

В теперішній час кафедрою вищої математики завідує к.т.н., доцент Сідін Едуард Пилипович. Вчену ступінь і вчене звання мають 45 % викладачів кафедри. За останні роки одержали вчене звання кандидата наук такі викладачі: 2003 рік – Юрченко М.Є. кандидат фізико-математичних наук (Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка), 2007 рік – Трунова О.В. кандидат педагогічних наук (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова).

Кафедра вищої математики забезпечує фундаментальну підготовку фахівців з усіх напрямків, подальша професійна діяльність яких вимагає застосування точних методів кількісного аналізу, широкого використання математичних методів і моделей, пакетів прикладних програм.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра водопостачання та водовідведення

Кафедра водопостачання та водовідведення (4)

Завідувач кафедрою: Шевель Василь Іванович – кандидат технічних наук

Адреса кафедри: 14034, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, навчальний корпус №6/3, к.309,

Телефон: +38(0462231230), внутрішній 445, факс. +38(0462-671-201).

Кафедра «Водопостачання та водовідведення» створена відповідно до наказу ректора № 202 від 10.06.2003 р. і почала функціонувати з 1-го вересня 2003 року (витяг з рішення ДАК, протокол №45 від 10.06.2003р.) і є випусковою за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення» та здійснює підготовку кадрів для експлуатації інженерних систем водопостачання населених пунктів, будівель, підприємств; гідромеліоративних систем; систем по захисту від шкідливої дії вод, збереження та відтворення водних ресурсів; здійснення державного контролю за використанням і охороною водних ресурсів.

Кафедра водопостачання та водовідведення забезпечує підготовку фахівців:

 • освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», за класифікацією «бакалавр, технолог – гідротехнік»;
 • освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст у галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» за спеціальністю 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення», за класифікацією «Інженер – будівельник з водопостачання та водовідведення».

При кафедрі діє заочне відділення і є випусковою за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та спеціаліст.

Детальніше про кафедру

Штат професорсько-викладацького складу кафедри водопостачання та водовідведення станом на 01.09.2011р. становить 16 осіб. Серед них: професорів – 4, з них 2 доктори технічних наук, кандидат технічних наук – 1, кандидат педагогічних наук – 1; доцентів – 5, з них кандидатів технічних наук – 4, кандидатів фізико-математичних наук – 1; кандидатів технічних наук -1; старших викладачів – 3; асистентів – 3. На кафедрі навчається 1 аспірант і 2 здобувача.

Головними завданнями кафедри є:

 • організація і здійснення на високому рівні навчальної і науково-методичної роботи з дисциплін кафедри, виховної роботи серед студентів, проведення наукових досліджень зі профілю кафедри;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації;
 • підготовка спеціалістів високої кваліфікації, що володіють глибокими теоретичними і практичними знаннями у відповідній галузі.

Історія

У 2003 році на інженерно-будівельному факультеті ЧДІЕУ, відповідно до наказу ректора № 202 від 10.06.2003 р. створена кафедра «Водопостачання і водовідведення», яка почала функціонувати з 1-го вересня 2003 року (витяг з рішення ДАК, протокол №45 від 10.06.2003р.), де став зав. кафедрою Шевель В.І., який понад 25 років працював начальником обласного управління водного господарства, мав великий досвід практичної і наукової роботи, розумів проблеми суспільства щодо забезпечення чистою водою і збереження довкілля. Шевель В.І. виконав значну організаційну роботу і зумів знайти ентузіастів-однодумців, досвідчених і творчих викладачів для роботи на цій кафедрі.

Забезпечення населення чистою питною водою, не забрудненою відходами різноманітних виробництв, перетворилось на проблему ще в минулому сторіччі. Сьогодні ця проблема пов’язана з багатьма питаннями, вирішити які може і повинна вища школа шляхом якісно нової підготовки спеціалістів. Насамперед, у цій підготовці повинні бути враховані і технічні, і екологічні, і, що особливо необхідно сьогодні – суспільно-психологічні аспекти діяльності майбутніх фахівців.

Враховуючи проблеми з фінансуванням і малоефективне виконання державної «Програми використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року» (де внаслідок недостатнього фінансування залишилися невпровадженими 54 заходи, а 55 впроваджено і 89 підготовлено до впровадження), необхідно усвідомити власну роль і привчитися вирішувати регіональні проблеми самостійно населенню кожного регіону. Як відомо, на Чернігівщині у зв’язку з недостатнім фінансуванням не реалізується значна кількість проектів щодо захисту довкілля, а колишня красуня – річка Стрижень у центрі міста перетворюється на болото – і все це на очах громадян, серед яких є і досвідчені, і заможні, і які б могли усією громадою опікуватись збереженням довкілля, внести свій внесок у інвестування екологічних проектів.

Напевно, настав час ввести для усіх технічних і економічних спеціальностей адаптований курс «Обладнання і теоретичні основи водопостачання і водоочищення», при цьому особливу увагу приділити практичним заняттям на відповідних спеціалізованих підприємствах – така підготовка дозволить наблизити кожного спеціаліста до посильної участі у розв’язанні життєво важливих проблем, пов’язаних зі збереженням водних ресурсів для нинішніх та майбутніх поколінь.

Враховуючи безперервні досягнення техніки і технологій з очищення води з однієї сторони та лавиноподібну появу в цей же час різноманітних відходів – з іншої сторони, необхідно підготовку спеціалістів із водопостачання та водовідведення проводити на найсучаснішому рівні, з використанням новітніх публікацій та у тісному зв’язку з організаціями, що мають практичний досвід роботи.

Нині досвідчені викладачі розуміють важливість цього напрямку, і свою відповідальність у підготовці спеціалістів, тому намагаються гідно виконати свої обов’язки і подолати численні труднощі організаційного періоду.

З метою подальшого удосконалення навчального процесу та підвищення науково-методичного рівня викладання дисциплін кафедра співпрацює з вітчизняними організаціями, підтримуючи зв’язки з ВАТ «Чернігівводбуд», Чернігівським водоканалом, Деснянським управлінням водних ресурсів, Державним управлінням екології та природних ресурсів у Чернігівській області.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри водопостачання та водовідведення у є наукова робота зі студентами. Наукові і дипломні роботи студентів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри і посідають перші місця на всеукраїнських конкурсах з напряму водопостачання та водовідведення. Найкращі випускники рекомендуються до вступу до аспірантури і становлять потенціал подальшого розвитку кафедри.

Колектив кафедри «Водопостачання та водовідведення» складається з досвідчених викладачів та перспективної молоді, що має відповідні наукові плани.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра геодезії, картографії та землеустрою

Кафедра геодезії, картографії та землеустрою (4)

Завідувач кафедри: Терещук Олексій Іванович – кандидат технічних наук, доцент.

Адреса: м. Чернігів вул. Белова 4, корп. 6/3, каб 202,

Тел. +38 (0462) 671-150

Е-mail: kaf-gis@yandex.ru

Кафедра «Геодезії, картографії та землеустрою» створена у 2008 році на базі кафедр «Землевпорядкування та кадастру» і «Геоінформатики та геодезії». На даний час кафедра є випусковою для фахівців за такими рівнями кваліфікації:

 • бакалавр за напрямом: «Геодезія, картографія та землеустрій»;
 • спеціаліст за напрямом «Землевпорядкування та кадастр»;
 • спеціаліст за напрямом «Геоінформаційні системи і технології».

Викладачі кафедри читають лекції, проводять практичні і лабораторні заняття по геодезії, земельному і міському кадастрі, теорії математичної обробки геодезичних вимірів, геоінформаційних системах і технологіях та багатьох інших, керують дипломним і курсовим проектуванням, проводять літні геодезичні практики.

Кафедра забезпечена сучасними геодезичними і обчислювальними приладами: теодолітами, нівелірами, мензулами та кіпрегелями, світловіддалемірами, електронним тахеометром, GPS-приймачем, фотограмметричною станцією «Дельта», стереоприладами, сучасним програмним забезпеченням, трьома комп’ютерними класами та іншим необхідним обладнанням, які використовуються при проведенні практичних і лабораторних занять які проводяться на всіх курсах.

Заняття проводяться в спеціалізованих аудиторіях і лабораторіях, комп’ютерних класах, обладнаних сучасними приладами для опрацювання матеріалів польових топографічних вимірювань, аерофотознімання, створення планів і карт. Загальна площа навчальних приміщень кафедри складає понад 400 м2.

При кафедрі діє аспірантура, в якій на даний момент проходять підготовку троє аспірантів.

З 2012 року при кафедрі почали функціонувати курси підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників, які відповідають за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються. Викладання на курсах здійснюють провідні викладачі кафедри та фахівці-практики з різних землевпорядних установ і організацій.

Суттєве місце у навчальному процесі займають учбово-геодезичні і геоінформаційні практики, які дозволяють студентам поглиблено вивчити прийоми і методи геодезичних вимірів на місцевості, набути практичних вмінь з математичної обробки результатів вимірів, а також оволодіти навичками створення геоінформаційних моделей. Студенти, крім традиційних оптичних приладів, освоюють сучасні електронні прилади – тахеометри, нівеліри, електронні рулетки, станції GPS, передові новітні технології та програмне забезпечення.

Дипломне проектування на кафедрі проводиться з використанням виробничих матеріалів обласних і районних відділів земельних ресурсів, передових агроформувань. Значний обсяг дипломних робіт виконуються на замовлення виробництва з актуальних питань, результати яких в подальшому мають практичне впровадження. На кафедрі розроблені методичні рекомендації до написання дипломних робіт.

Стало вже традицією проведення щорічного конкурсу на кращу геодезичну бригаду – «Геофортуна», який проводиться на навчально-геодезичному полігоні спортивно-оздоровчого табору ЧДІЕУ «Фортуна». Під час таких акцій проводиться також комплекс заходів навчального і виховного характеру.

З 2005 року співробітниками кафедри і факультету організовуються і проводяться щорічні Міжнародні науково-практичні конференції „Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід”, за результатами яких видаються збірники наукових праць.

Традиційно в інституті проводяться науково-практичні конференції студентів та викладачів. Кращі студенти виступають з доповідями, підготовленими під керівництвом досвідчених викладачів кафедри. Щороку команди студентів беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах із спеціальності та виборюють призові місця серед команд ВНЗ України.

Для підвищення фахової підготовки студентів та з метою розширення міжнародних зв’язків налагоджені контакти і підписані Договори про співпрацю з Вармінсько-Мазурським університетом (м. Ольштин, Польща), Університетом прикладних наук (м. Нойбранденбург, Німеччина), Науково-дослідним геодезичним, топографічним і картографічним інститутом (м.Прага, Чехія) та Петербурзьким державним університетом шляхів сполучення (м.С-Петербург, Росія). В рамках дії Договорів з 2005 р. щорічно проводиться обмін студентами і викладачами під час літньої практики. Під час практики студенти знайомляться з навчальним процесом та науковою діяльністю цих навчальних закладів, вивчають сучасні геодезичні технології та прилади, а також відвідують цікаві екскурсії та беруть участь у пізнавальних програмах.

З метою покращення якості підготовки фахівців укладено Договори про співпрацю між ЧДІЕУ та Київським Національним Університетом будівництва і архітектури, Національним Університетом «Львівська політехніка», Криворізьким національним університетом. В рамках дії цих Договорів, кращі студенти нашого факультету мають можливість продовжувати навчання в цих закладах.

Перед кафедрою в даний час стоять важливі задачі з удосконалення навчального процесу, оновлення учбової і методичної літератури, розвитку навчально-матеріальної бази, підготовки молодих наукових кадрів та розширення наукових зв’язків.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра гуманітарних дисциплін

Кафедра гуманітарних дисциплін (3)

Кафедра Гуманітарних дисциплін створена 1 вересня у 1994 році.

За-відувач кафедри: Сутрін В. Д. к. філос. наук, доцент.

Адреса: в. Стрілецька, 1 корпус 2 каб. 306

Тел. завідуючого: 5-60-64 внутр. 492;

Тел. ст. лаборанта: 5-60-64 внутр. 451.

Ел. адреса: gumanitarna@yandex.ua

Перегляд матеріалів ...
Кафедра економічної кібернетики та iнформатики

Кафедра економічної кібернетики та iнформатики (4)

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Гур'єв Володимир Іванович
Адреса: Чернiгiв, вул. Стрілецька, 1  Показати на мапі
Тел. (046-22) 5-32-78, внутр. 4-43

Історія
Кафедра «Економічної кібернетики та інформатики» була створена наказом № 101 від 01 вересня 2008 року, згідно з рішенням Вченої Ради (протокол № 06/08 від 28 серпня 2008 року) про реорганізацію кафедр «Економічної кібернетики» та «Інформатики». В цілому, кафедра у своєму розвитку пройшла ще декілька етапів. У 1993 року, ще у складі Чернігівського інституту регіональної економіки і управління була створена кафедра «Економетрії і інформатики», яка стала відправною точкою для розвитку інституту в даному напряму.

Кафедру очолив к.т.н., доцент Маслов В.П. До її складу входили: к.е.н., доцент Трапезнікова Е.А., викладач Клименко А.А., ст. викладач Злобіна О.В., лаборанти Розинко А.О., Устименко О.М. В цьому ж складі кафедра перейшла до Чернігівського державного інституту економіки і управління в 1994 році. На той час у розпорядженні кафедри було два комп'ютерні класи (20 комп'ютерів).
У зв'язку з реорганізацією навчальних підрозділів інституту кафедра "Економетрії і інформатики" була перейменована в 1996 році в кафедру "Інформаційних систем і технологій". Завідувачами кафедри були к.т.н., доцент Маслов В.П., к.т.н., доцент Суховірський Б.І. (перший ректор інституту), к.т.н., доцент Гур'єв В.І.

У 2003 році з кафедри "Інформаційних систем і технологій" була виділена кафедра "Економічної кібернетики". На посаду завідувача кафедри був запропонований д.т.н., професор Парняков Є.С. З перших днів на цій кафедрі працювали к.ф-м.н. Скітер І.С., к.ф-м.н. Юрченко М.Є., к.т.н. Клінцов Л.М., к.пед.н. Трунова О.В., викладач Гребенник А.Г.
Зараз кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів та спеціалістів за спеціальністю "Економічна кібернетика", а також забезпечує отримання основ знань з різних напрямів інформатики і комп'ютерної техніки, з інформаційних систем і технологій для студентів усіх спеціальностей.

Технічне забезпечення навчального процесу
Навчальний процес на кафедрі забезпечує лабораторія обчислювальної техніки, яку очолює Злобіна Ольга Василівна. Техніками лабораторії працюють студенти старших курсів спеціальності «Економічна кібернетика», всього 15 осіб. Зараз на балансі лабораторії знаходяться 18 комп'ютерних класів, у яких налічується 214 комп'ютерів. Загальна кількість комп'ютерів - 360. Комп'ютерні аудиторії оснащені сучасним програмним забезпеченням.
З 1997 року інститут підключився до системи Інтернет, яка виводить нашу комп'ютерну мережу в світовий інформаційний простір, що значно розширює інформаційне забезпечення навчального процесу.
Використання комп'ютерних технологій здійснюється у таких напрямках:
• застосування комп'ютерної техніки для удосконалення традиційної лекційно-контактної форми організації навчального процесу;
• виконання студентами завдань, лабораторних робіт, курсових та дипломних проектів;
• використання спеціальних навчальних програм, що допомагають засвоїти окремі дисципліни;
• опанування реальних програм, що використовуються на виробництві та в установах;
• локальна інформаційна система на базі Інтранет.

Зарубіжне партнерство
Викладачі кафедри регулярно приймають участь у міжнародних конференціях та семінарах, таких як:
• конференція з міжнародною участю ”Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС”, інститут проблем математичних машин і систем НАН України, м. Київ; та інші.
У 2009-2010 роках викладачі кафедри прийняли активну участь у розробці міжнародного проекту «Інформаційна система для підтримки роботи мережевого наукового співтовариства дослідників: Міжрегіональний науковий портал "Проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: фундаментальні дослідження і практична реалізація".

Спеціальності
- для бакалаврів:
напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво», освітній рівень «базова вища освіта», кваліфікація «бакалавр з економічної кібернетики» (6.030502);
- для спеціалістів:
напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво», освітній рівень «повна вища освіта», кваліфікація «спеціаліст з економічної кібернетики» (7.03050201).
Спеціальність «Економічна кібернетика» була відкрита у 1998 році з ліцензованим обсягом 50 осіб.

Студенти
Кількість студентів на даний момент:
- по денній формі навчання – 82;
- по заочній формі навчання –6.
За роки існування кафедри здійснено 7 випусків спеціалістів з економічної кібернетики по денній формі навчання – 218 спеціалістів.

Перспективи для студентів
Спеціаліст з економіки за спеціальністю економічна кібернетика підготовлений до роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей та форм власності, а також в органах державного управління усіх рівнів. Можливі посади для фахівців з економічної кібернетики:
математик-економіст, економіст-аналітик, інформаційний аналітик, системний аналітик, програміст-аналітик, розробник інформаційної системи, розробник додатків, Web-програміст, адміністратор мережі, фахівець з супроводу програмного забезпечення, фахівець з систем захисту інформації та програм, консультант з інформаційних технологій, менеджер з інформаційних технологій, інформаційний менеджер, менеджер проекту.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра економічної теорії

Кафедра економічної теорії (4)

Завідувач кафедри: Тропіна Валентина Борисівна - д.е.н., професор

Адреса: 14034, м. Чернігів, вул. Стрілецька 1, каб.214 (корп.1)

Телефон: (0462) 5-32-78, внутр. 4-07

Кафедра економічної теорії створена 01.03.1995 року. Очолив кафедру к.е.н., доцент Юрій Володимирович Кирилюк, який обіймав посаду завідувача кафедрою до 01.10.2010 року. З 01.10.2012 року завідувачем кафедри призначена д.е.н., професор Валентина Борисівна Тропіна.

Кафедра економічної теорії забезпечує фундаментальну підготовку бакалаврів по економіці і підприємництву, що є основою для формування сучасного типу економічного мислення, створює передумови для вільного вибору професійного напряму. Для підготовки фахівців з необхідним рівнем знань викладачами кафедри проводяться такі види навчальної роботи як: читання лекцій; проведення практичних занять; проведення семінарських занять; проведення індивідуальної роботи зі студентами; проведення консультацій з навчальної дисципліни протягом семестру; проведення екзаменаційних консультацій; перевірка і приймання контрольних (у тому числі модульних) робіт, передбачених навчальним планом; керівництво і проведення захисту курсових робіт; проведення заліків; проведення семестрових екзаменів; проведення державних екзаменів з «економічної теорії»; проведення вступних екзаменів до аспірантури; керівництво аспірантами; керівництво здобувачами.

Професорсько-викладацьким складом кафедри постійно удосконалюється якість викладання: підвищення рівня лекцій як головної форми навчання, активізація практичних, семінарських занять як ефективних форм закріплення знань, надання необхідних умінь і навичок, розвиток творчих здібностей студентів, у тому числі шляхом впровадження ділових ігор.

На кафедрі постійно приділяється увага комплексному методичному забезпеченню навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників, розробка учбово-методичних матеріалів по проведенню усіх видів навчальних занять і інших посібників, що передбачають використання найбільше доцільних форм і методів викладання, раціональне сполучення методичних прийомів, ефективне використання сучасної навчальної техніки і лабораторного устаткування.

Кафедрою проводяться наукові дослідження по найважливішим теоретичним, соціально-економічним і науково-технічним проблемам.

Якісний добір, підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; організація і контроль навчання аспірантів, роботи здобувачів; вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих викладачів; надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю є невід’ємною частиною роботи кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри розглядає те рецензує дисертації аспірантів та здобувачів за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. За період існування кафедри захистили кандидатські дисетації: О.В. Грабовець, Л.М. Мекшун, І.А. Косач, С.М. Константінова, Н.О. Костевич, Т.В. Коропатник, І.Б. Чудновець, О.О. Ромашкін, М.Ю. Демченко, Н.І. Холявко, які продовжили свою викладацьку діяльніть в інституті. На 2011-2012 навчальний рік за кафедрою закріплені 11 аспірантів та 6 здобувачів.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра маркетингу

Кафедра маркетингу (4)

Завідувач кафедри: к.е.н., доцент Карпенко Юрій Михайлович

Тел. (04622) 5-60-64 внутр. 483

e-mail: kaf_market@geci.cn.ua

Маркетинг є мистецтво і наука знаходження, збереження та плекання клієнтів.

Інструментарій маркетингу застосовується в різних сферах діяльності та галузях економіки, тому маркетинг є сьогодні філософією бізнесу.

Кафедра маркетингу Чернігівського державного інституту економіки і управління створена у 2000 році, забезпечує фундаментальну підготовку фахівців зі спеціальності "Маркетинг" за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст».

Працевлаштування

Майбутні фахівці мають можливість проходити практику на провідних підприємствах регіону та України. Кафедра тісно співпрацює з виробничими, торговельними, фінансовими підприємствами, зокрема це: маркетингова компанія “Fresh family”, компанія “ВІВАТ дистриб’юція”, електротехнічна компанія “Промсервіс”, ПАТ КБ “ПриватБанк”, публічне акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль”, рекламно-виробниче підприємство “Bitline”, ПрАТ “Взуттєва фабрика “Берегиня”, страхова компанія “PZU Україна”.

Випускники спеціальності "МАРКЕТИНГ" можуть працювати на посадах:

 • маркетолог аналітик (на підприємствах будь-якої спеціалізації та виду діяльності);
 • менеджер з маркетингу;
 • маркетолог економіст;
 • бренд-менеджер (займається просуванням окремих торгових марок);
 • менеджер з реклами;
 • ПР-менеджер;
 • спеціаліст із маркетингових досліджень

У подальшому – керівники маркетингових служб і провідні менеджери підприємства

Перегляд матеріалів ...
Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту (4)

Завідувач кафедри: д.наук з держ.управління, доцент Вдовенко Станіслав Михайлович

Адреса:

Телефон: (0462) 673-505(4-16)

Кафедра менеджменту у складі Чернігівського державного інституту економіки і управління була створена у 1994 році. Очолює кафедру доктор наук з державного управління, доцент Вдовенко Станіслав Михайлович.

За період існування кафедри сформувався висококваліфікований професорсько-викладацький склад, захистили кандидатські дисертації та отримали вчене звання доцента 7 викладачів, працюють над докторськими дисертаціями – 2 особи, над кандидатськими – 6 осіб.

Всі дисципліни, закріплені за кафедрою, мають повне методичне забезпечення, яке своєчасне оновлюється. Постійно проводиться планова робота зі створення та удосконалення методичних комплексів дисциплін для нових спеціальностей.

В учбовому процесі активно використовуються сучасні програмні продукти такі як: Project Expert; Project Market, MS Project, Shure Track і ін. Продовжується робота по формуванню електронних конспектів по профільних дисциплінах для самостійної роботи студентів. Курсові і дипломні роботи виконуються студентами за замовленням підприємств і фірм регіону.

Щорічно кафедра публікує навчальні посібники і методичні розробки за дисциплінами кафедри. Практичні заняття проводяться у формі ділових ігор, моделювання реальних ситуацій, аналізу конкретних проблем підприємств регіону. На кафедрі існує обчислювальний клас, оснащений сучасними персональними комп’ютерами і програмними продуктами. Розрахунок інвестиційних проектів проводиться в інформаційних пакетах Primavera – Планування та управління проектами, „Marketing Expert”. Курсові та дипломні роботи виконуються студентами за замовленням підприємств та організацій регіону.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра обліку і аудиту

Кафедра обліку і аудиту (4)

Завідувач кафедри: к.е.н., доцент,Гливенко Валентина Василівна

Адреса кафедри: м. Чернігів, вул. Стрілецька 1, І-й корпус каб. 320

E-mail: kaf_buh@geci.cn.ua

Телефон для довідок: 5-35-35 (4-42).

Кафедра обліку і аудиту, була створена наказом ректора за рішенням Вченої ради інституту у 1994 році і є одним із основних навчально–наукових структурних підрозділів інституту. З її складу виділилась кафедра фінансів (1995р.) та кафедра економічного аналізу (2000р.). У 2004 році кафедри економічного аналізу та обліку і аудиту було об’єднано в єдину кафедру – обліку і аудиту.

Головними завданнями кафедри є організація і здійснення навчальної, науково-методичної та виховної роботи серед студентів, проведення науково-дослідної роботи та керівництво науково-дослідною роботою студентів, підготовка навчально-методичних посібників з дисциплін кафедри, підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів тощо.

Кафедра “Обліку і аудиту” є випускаючою кафедрою з підготовки бакалаврів галузі знань 0305 “Економіка і підприємства” за спеціальністю 6.030509 “Облік і аудит” та спеціалістів за спеціальністю 7.03050901 “Облік і аудит” і забезпечує викладання для них дисциплін “Бухгалтерський облік”, “Облік в галузях народного господарства”, “Облік в зарубіжних країнах”, “Облік в бюджетних організаціях”, “Облік у страхових організаціях”, “Фінансовий облік І”, “Фінансовий облік ІІ”, “Податковий облік і звітність”, “Контроль і ревізія”, “Аудит”, “Організація і методика аудиту”, “Управлінський облік”, “Інформаційні системи і технології в обліку”, “Економічний аналіз”, “Облік зовнішньоекономічної діяльності”, “Облік у торгівлі”, “Облік у малих підприємствах”, “Облік і аналіз у фінансових установах”, “Організація обліку”, “Звітність підприємств”, “Економічний аналіз в галузях народного господарства”, “Фінансовий аналіз”, “Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті”, а також дисциплін “Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Фінансовий аналіз” і “Контролінг” на інших факультетах інституту.

Робота кафедри здійснюється згідно річних планів, що охоплюють навчальну, науково-методичну, виховну, науково-дослідну та інші види робіт відповідно до законів України “Про працю, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, нормативних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, статуту інституту.

Випускники кафедри можуть працювати в різних галузях економіки (промисловість, будівництво, торгівля, транспорт, сільське господарство тощо) на посадах керівників підрозділів бухгалтерського обліку та економічного аналізу, на фінансово-облікових посадах в обласних та районних управліннях, податкових органах, казначействі, обчислювальних центрах, на економічних посадах наукових співробітників наукових установ, а також фінансовими менеджерами виробничих об’єднань, підприємств і організацій різних форм власності та інших установах (банки, страхові компанії, митниці і т.п.)

Перегляд матеріалів ...
Кафедра природокористування та техногенної безпеки

Кафедра природокористування та техногенної безпеки (4)

Завідувач кафедри: к.б.н., доцент Корма Олександр Михайлович

Адреса кафедри: м. Чернігів, вул. Стрілецька 1, І-й корпус каб. 132

Телефон для довідок: (04622) 5-66-97 внутр. 445

Кафедра започаткувала свою історію в 1995 році відкриттям спеціалізації «Аграрний менеджмент» і дала імпульс розвитку аграрного факультету. В 2011 р. аграрний факультет реорганізовано в факультет природокористування і туризму, а кафедру – в кафедру природокористування та техногенної безпеки.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра промислового і цивільного будівництва

Кафедра промислового і цивільного будівництва (4)

Завідувач кафедри: Завацький Сергій Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Адреса: 14034, м. Чернігів, вул. Бєлова 4, каб.308 (корп.6/3)

Телефон: (0462) 671152 внутр.419

Кафедра „Промислового і цивільного будівництва" створена відповідно до наказу ректора ЧДІЕУ від 01.09.2006 року №111 і почала функціонувати з 01.09.2006 року.

Кафедра є випускною для спеціальностей:

 • 6.060101 „Будівництво", кваліфікація „Бакалавр з будівництва" з ліцензійним обсягом прийому 50 осіб на підготовку бакалаврів;
 • 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво», кваліфікація «Інженер-будівельник» з ліцензійним обсягом прийому 50 осіб на підготовку спеціалістів.

При кафедрі діє заочне відділення.

Професія інженер-будівельник

Інженер-будівельник – це людина-творець яка всі свої сили, знання, досвід віддає на покращення затишку і добробуту людей.

Чим займається Інженер-будівельник? Інженер на будівництві – це виконроб або майстер який керує будівельними та загальнобудівельними роботами, монтажем конструкцій, здійснює контроль за якістю.

У проектних організаціях інженери виконують роботи по комплексному проектуванню: архітектурній, конструктивній частині (електропостачання, опалювання і вентиляція, водопровід і каналізація, слабкострумові системи – телефон, пожежна сигналізація, телеспостереження та ін.). Крім того, розробляють генеральні плани проектованих комплексів, куди входять дороги, земляні роботи, організація будівництва.

Напрям діяльності будівельників дуже широкий – окрім зведення будівель, виробничих комплексів, заводів, фабрик, вони проектують мости, гідротехнічні споруди, дамби, греблі займаються ремонтом, реконструкцією та реставрацією будівель і споруд і т. ін.

Специфіка професії інженера-будівельника:

Інженер-проектувальник, окрім безпосереднього проектування, займається і авторським наглядом: їздить по об'єктах, над якими працює компанія, і стежить за якістю виконання робіт.

Де працює Інженер-будівельник:

Почати кар'єру в будівельній сфері нескладно: конкуренція низька, попит на фахівців високий. Після інституту є два варіанти – зайнятися проектувальними роботами або йти на будівництво. Досвідчені фахівці вважають, що для успішної кар'єри слід спробувати і те, і інше.

Головними завданнями кафедри є:

 • організація і здійснення на високому рівні навчальної і науково-методичної роботи з дисциплін кафедри, виховної роботи серед студентів, проведення наукових досліджень зі профілю кафедри;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації;
 • підготовка спеціалістів високої кваліфікації, що володіють глибокими теоретичними і практичними знаннями у відповідній галузі.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра соціальної роботи

Кафедра соціальної роботи (5)

Завідувач кафедри: Тополь Ольга Володимирівна

Адреса: м. Чернігів, проспект Миру 44, кімната № 103

Електронна адреса: social_work0402@mail.ru

Електронна адреса завідуючого кафедри: topololga@ukr.net

Телефон: 66-95-12

Телефон деканату юридичного факультету: 77-51-80.

Накзом № 204 від 19 липня 2001 р. згідно з рішенням Вченої Ради (протокол №6 від 2.06.2001) зі складу кафедри гуманітарних дисциплін була віділена кафедра «Соціології і психології». Наказом № 55 від 1.04.2005 р. згідно з рішенням Вченої Ради (протокол № 03\05 від 31.03.2005) було змінено назву кафедри «Соціології і психології» на «Соціальна робота».

Кафедра “Соціальної роботи” є випускаючою кафедрою з підготовки бакалаврів галузі знань 1301 “Соціальне забезпечення” за напрямом підготовки 6.130102 „Соціальна робота” та спеціалістів за спеціальністю 7.13010201 „Соціальна робота”.

Форми навчання – денна, заочна.

Робота кафедри здійснюється згідно річних планів, що охоплюють навчальну, науково-методичну, виховну, науково-дослідну та інші види робіт відповідно до законів України “Про працю, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, нормативних актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, статуту інституту.

Випускники кафедри можуть працювати у сферах державного управління, інформації, освіти, соціального забезпечення, охорони здоров’я, правоохоронній та інших сферах соціальної діяльності на посадах: соціолога, інструктора, консультанта, референта, секретаря в апараті органів влади та місцевого самоврядування, фахівця з аналізу ринку праці, фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою, адміністративного менеджера, інспектора з соціальної допомоги, спеціаліста з організаційно-кадрових питань, консультанта з соціально-політичних питань (у партіях та громадських організаціях), оргсекретаря (асоціації, союзу, федерації тощо), соціального працівника та інших сферах.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра туризму

Кафедра туризму (4)

Завідувач кафедри: к.е.н., доцент Коваль Петро Федорович

Адреса: 14034, м. Чернігів, вул. Стрілецька 1, каб.204 (корп.1)

Тел. (0462) 5-32-78, внутр. 4-96

В 2005 році на факультеті менеджменту була створена кафедра “Туризму”. Акредитація напряму була проведена в 2007 році (Рішення ДАК від 26 червня 2007 року протокол № 67). Отримана ліцензія на підготовку 120 бакалаврів в галузі туризму, у тому числі, 60 осіб – на денній формі навчання, 60 – на заочній.

Починаючи з 2008 року проведено 4 випуски бакалаврів в кількості 79 осіб з них 30 за державним замовленням.

З 01.09.2011 року спеціальність «Туризм» включено до складу новоствореного факультету природокористування і туризму. Зараз на спеціальності “Туризм” навчається 236 студентів, в тому числі за державним замовленням 72.

За період з 2003 року створена науково-методична база та комплекс лабораторій, які відповідають встановленим державним стандартам підготовки спеціалістів цього напряму. Наявні професорсько-викладацькі кадри мають достатню науково-методичну підготовку та досвід професійної діяльності, постійно підвищують професійну кваліфікацію відповідно до вимог МОН, що разом з науково-методичним та інформаційним забезпеченням свідчить про спроможність здійснювати якісне надання освітніх послуг.

Кафедра туризму, на якій ведеться підготовка бакалаврів, на підставі двосторонніх договорів тісно співпрацює з Чернігівським обласним управлінням культури і туризму, Чернігівським міським управлінням інвестицій і туризму, Національним заповідником «Чернігів стародавній», Київським університетом туризму, економіки і права, Чернігівським комерційним технікумом, Чернігівськими міським і обласним центрами туристсько-оздоровчої роботи з дітьми і молоддю, Об’єднанням Громадян Міська Громадська Рятувальна Служба „SOS”, Федераціями спортивного і сільського (зеленого) туризму та іншими.

Факультет природокористування і туризму ЧДІЕУ здійснює підготовку фахівців, в основному, для підприємств і організацій Чернігівського регіону. Договори з підприємствами і організаціями укладаються відповідно до встановлених форм. Первинними посадами, які можуть займати випускники з фаху „Туризм” є:

 • керівники підприємств, установ та організацій у сфері відпочинку, культури і спорту;
 • керівні працівники апарату місцевих органів державної влади;
 • головні спеціалісти науково-дослідницьких підрозділів;
 • консультанти з подорожей та організатори подорожей;
 • фахівці з різних аспектів туристичної діяльності.

Фахівці в галузі туризму можуть виконувати наступні роботи:

 • оцінка рекреаційно-туристичного потенціалу територій, та рівня їх допустимої експлуатації в туристичних цілях;
 • оцінка наявної матеріально-технічної бази підприємств туріндустрії;
 • бізнес-проектування створення і діяльності підприємств галузі;
 • консалтингове супроводження фінансово-господарської діяльності підприємств туристично-готельної і рекреаційної сфери;
 • експертиза регіональних та міжнародного ринку туристичних послуг;
 • організація та управління туристичною діяльністю в регіоні;
 • створення регіонального турпродукту (розробка технологічної маршрутної документації і організація експлуатації нових маршрутів);
 • управління персоналом туристичних підприємств;
 • створення позитивного туристичного іміджу регіону;
 • розробка маркетингової стратегії просування регіонального тур продукту.

Потрібно зазначити що фахівці спеціальності “Туризм” єдині в області які отримують підготовку з двох іноземних мов. Спеціальну підготовку фахівців здійснює кваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри туризму. Викладання теоретичних дисциплін забезпечують доктори та кандидати наук факультету і інших кафедр інституту.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра українознавства

Кафедра українознавства (4)

 

Завідувач кафедри: к.філол.н., доцент Зіневич Людмила Василівна.

Адреса: (вул. Стрілецька, 1), аудиторія 315.

Електронна адреса: kaf_ukr@geci.cn.ua

Телефон: 5-35-35.

Кафедра українознавства у складі Чернігівського державного інституту економіки і управління була створена 01 червня 2003 року Наказом ректора № 202 від 10.06.03 року. Завідувач кафедри – к.філол.н., доцент Зіневич Людмила Василівна.


 

Перегляд матеріалів ...
Кафедра управління якістю та проектами

Кафедра управління якістю та проектами (4)

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Сахно Євгеній Юрійович

Адреса: 14034, м. Чернігів, вул. Бєлова 4, каб. 211 (корп.. 6/3)

Телефон: (0462) 3-12-30, внутр. 4-39

Кафедру створено у 2011 р. наказом ректора Чернігівського державного інституту економіки і управління №113 від 31.08.2011р. Професорсько-викладацький склад кафедри становить 9 науково-педагогічних працівників, з них 2 доктори наук, професори, 4 кандидати наук, доцентів та 2 ст. викладача.

На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 05.13.22- «Управління проектами та програмами»

Викладачі проводять заняття більш ніж по 25 дисциплінах, які мають методичне забезпечення. Практичні заняття проводяться у формі ділових ігор, моделювання економічних ситуацій та розробки інноваційно-інвестиційних проектів на замовлення підприємств Чернігівського регіону.

Для виконання лабораторних робіт в розпорядженні кафедри є комп’ютерний клас, який оснащений персональними комп’ютерами і сучасними програмними продуктами по розрахунку інноваційно-інвестиційних проектів в різних галузях народного господарства.

Напрями підготовки студентів. На кафедрі здійснюється підготовка студентів за спеціальностями :

 1. Управління проектами;
 2. Якість, стандартизація і сертифікація.

Первинні посади, які можуть займати випускники з фаху «Управління проектами» є:

 • директор програми або проекту;
 • професійний менеджер проекту;
 • практикуючий менеджер проекту;
 • керівник міжнародних проектів та програм.

Первинні посади, які можуть займати випускники з фаху «Якість, стандартизація та сертифікація» є:

 • інспектор з контролю якості продукції;
 • інспектор державний з нагляду (якість товарів та торгівлі);
 • фахівець зі стандартизації;
 • фахівець з метрології;
 • фахівець з технічної документації.

Викладачі кафедри щорічно готують студентів до олімпіад та наукових конференцій з окремих дисциплін. Курсові і дипломні роботи виконуються студентами за замовленням підприємств регіону.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання (3)

Завідувач кафедри: канд. пед. наук, доцент Чалий Олександр Сергійович.

Тел. (04622) 5-90-84 внутр. 478

Кафедра забезпечує учбовий процес з фізичного виховання, що є важливим компонентом виховання студентської молоді, формування у неї фізичного, морального і психологічного здоров'я, подальшої підготовки до активного життя і професійної діяльності.

Технічне забезпечення учбового процесу

Для проведення учбово-тренувального процесу, кафедра має спортивну базу, учбово-тренувальні програми та розробки індивідуальних планів тренувань, а також:

 • фізкультурно-оздоровчий комплекс з великим ігровим залом, басейном і саунами;
 • два тренувальні комплекси з багатоцільовим, тренажерним і лікувально-фізкультурними залами, оздоровчими центрами;
 • літній оздоровчий табір студентів.

Кафедра проводить учбово-тренувальний процес по 7 видам спорту: футболу - чоловіки; міні-футболу - чоловіки; волейболу - чоловіки і жінки; баскетболу – чоловіки; легкої атлетики; плаванню.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра фінансів

Кафедра фінансів (4)

Завідувач кафедри: Гонта Олена Іванівна – доктор економічних наук, професор.

Адреса: 14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька 1, каб.217 (корп.1)

Телефон: (0462) 5-32-78, внутр. 4-08

Кафедра фінансів у складі Чернігівського державного інституту економіки і управління була створена 22 травня 1995 року наказом №20. Очолювала кафедру кандидат економічних наук, професор, академік Української академії наук Коваленко Лариса Олексіївна.

За період існування кафедри сформувався висококваліфікований професорсько-викладацький склад, захистили кандидатські дисертації та отримали вчене звання доцента 12 викладачів, працюють над докторськими дисертаціями – 4 особи, над кандидатськими – 4 особи.

З вересня 2010 року кафедру очолила ректор ЧДІЕУ, доктор економічних наук, професор Каленюк Ірина Сергіївна.

Основні пріоритети у роботі кафедри: навчально-методична, науково-дослідна та організаційно-виховна робота. Навчально-методична робота кафедри спрямована на створення умов для підвищення якості навчально-виховного процесу, його інтенсифікації та наукової організації педагогічної праці. З цією метою на кафедрі фінансів здійснюється підготовка та удосконалення індивідуальних планів та робочих програм, структурно-логічних схем, методичних розробок і вказівок до проведення навчальних занять. При викладанні фінансових дисциплін активно використовуються матричні, економіко-математичні моделі, оптимізаційні та імітаційні моделі.

Важливим завданням кафедри є науково-дослідна робота, спрямована на розробку актуальних проблем удосконалення теорії та практики управління фінансовою сферою економіки країни, адаптації досвіду зарубіжних країн щодо впровадження ринкових механізмів регулювання фінансово-економічних відносин в трансформаційний період.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра цивільного, господарського та кримінального права

Кафедра цивільного, господарського та кримінального права (4)

Завідувач кафедри: к.ю.н., доцент НІЩИМНА Світлана Олексіївна
Тел. (0462) 775180, 674715, внутр.117, 118
E-mail: yur_fak_kafedra@mail.ru

Кафедра цивільного, господарського та кримінального права - базовий структурний підрозділ юридичного факультету Чернігівського державного інституту економіки і управління. Кафедра одна з досить молодих, але потужних, конкурентоспроможних структурних підрозділів.
Кафедра забезпечує отримання студентами знань з основних галузей національного та міжнародного права. У процесі навчання студенти набувають навичок і умінь практичного застосування норм права. Кафедра цивільного, господарського та кримінального права випускає бакалаврів за напрямом підготовки 6.030401 „Правознавство”, та фахівців зі спеціальності 7.03040101 „Правознавство”.

Перегляд матеріалів ...

Меню

Архів новин

« Травень 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Про нас

Корпус 1

Чернігівський державний інститут економіки і управління створений наказом Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 641, як вищий навчальний заклад 3 рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Контактна інформація

 • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
 • Tел: (046-22) 532 78
 • Tел.приймальної комісії: (0462) 679-308
Ви тут: Кафедри