Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Фінансово - економічний факультет

Фінансово - економічний факультет (0)

Адреса факультету: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1

Телефон: (04622) 5-61-60 ( внутр. 4-57)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Декан факультету - Ремньова Людмила Михайлівна, к.е.н., доцент.

Тел.(04622) 5-61-60 (внутр. 4-89), кімната 314 (корпус 1).

Заступник декана (денна форма навчання) - Голуб Володимир Маркович, к.т.н., доцент.

Тел. (04622) 5-61-60 (внутр. 4-46), кімната 314 (корпус 1).

Заступник декана (заочна форма навчання) - Зеленська Олена Олександрівна, к.е.н., доцент.

Тел. (04622) 5-61-60 (внутр. 4-97), кімната 305 (корпус 2).

Старші лаборанти денної форми навчання: Бескоровайна Ірина Олександрівна, Пидан Катерина Михайлівна.

Тел. (04622) 5-61-60 (внутр. 4-57), кімната 312 (корпус 1).

Старші лаборанти заочної форми навчання: Шестаковська Тетяна Леонідівна, Клименко Анастасія Володимирівна.

Тел. (04622) 5-60-64 (внутр. 4-97), кімната 305 (корпус 2).

Структура факультету

До складу факультету входять чотири кафедри:

 1. Кафедра фінансів, завідувач – Гонта Олена Іванівна – доктор економічних наук, професор.
 2. Кафедра банківської справи, завідувач – Ніколаєнко Юрій Володимирович, кандидат економічних наук, доцент.
 3. Кафедра маркетингу, завідувач – Карпенко Юрій Михайлович, кандидат економічних наук, доцент.
 4. Кафедра економічної теорії, завідувач - Тропіна Валентина Борисівна, доктор економічних наук, професор.

Загальна інформація

Фінансово-економічний факультет як самостійний підрозділ Чернігівського державного інституту економіки і управління був створений наказом в 1999 році шляхом виділення з економічного факультету. У цьому ж році до складу фінансово-економічного факультету було включено контингент студентів спеціальностей „Фінанси і кредит”, „Банківська справа” та „Маркетинг”.

Фінансово-економічний факультет об’єднує три профілюючі кафедри (фінансів, банківської справи та маркетингу), а також одну загальнонаукову кафедру економічної теорії. Факультет є одним з найпотужніших факультетів ЧДІЕУ. На сьогоднішній день на денній формі навчається 350 студентів, об’єднаних в 18 академічних груп, а на заочній – 277 студентів в 16 академічних групах.

Спеціальності та напрями підготовки фахівців

Факультет здійснює підготовку на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Галузь знань „Економіка і підприємництво”

Напрями підготовки:

 • «Фінанси і кредит»
 • «Маркетинг»

Спеціальності:

 • «Фінанси і кредит»
 • «Банківська справа»
 • «Маркетинг»

Термін навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”: денна та заочна форми навчання – 4 роки.

Освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”: денна форма навчання – 1 рік, заочна – 1,5 роки.

Освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” за спеціальністю „Фінанси і кредит” – 1 рік (денна форма навчання).

Особи, що закінчили освітні заклади І і ІІ рівнів акредитації (технікуми, коледжі) зараховуються за скороченою програмою навчання (денна форма – на 2-й курс, заочна форма – на 3-й курс).

Друга вища освіта за спеціальностями „Фінанси і кредит”, „Банківська справа” і „Маркетинг” – 2 роки (заочна форма навчання).

Напрям підготовки "Фінанси і кредит" є універсальним і забезпечує випускникам можливість альтернативного вибору сфери професійної діяльності:

 • фінансові служби підприємств і організацій всіх форм власності і господарювання;
 • фінансове посередництво (інвестиційні компанії і фонди, фондові біржі);
 • державне управління (місцеві фінанси, державне казначейство);
 • управління та нагляд у сфері оподаткування;
 • управління позабюджетними фондами (пенсійний, фонди соціального страхування та інш.);
 • діяльність у сфері страхування;
 • діяльність в банківській сфері.

У процесі навчання за спеціальністю “Фінанси і кредит” студенти отримують глибокі знання з гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних і професійно-орієнтованих дисциплін. Студенти вивчають сучасні інформаційні системи і технології, набувають навичків роботи в мережі Інтернет з програмними продуктами "Project Expert", "Audit Expert", "Project Risk".

Випускники спеціальності "Фінанси і кредит" зможуть займати керівні посади та працювати у фінансових, податкових і контрольно-ревізійних установах центральних і місцевих органів державної влади і управління, в державному казначействі, у фінансових підрозділах підприємств і організацій різних ланках народного господарства і форм власності, банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях і фондах, біржових установах, інших структурних формуваннях у складі інфраструктури фондового і грошово-кредитного ринку.

У процесі навчання за спеціальністю “Банківська справа” студенти отримують необхідні теоретичні і практичні навички для виконання управлінських функцій в різних сферах банківської та фінансової діяльності. При кафедрі функціонує навчально-тренувальний банк, де майбутні банкіри вивчають сучасні банківські програмні продукти і отримують реальні практичні навики роботи в банківських установах.

Випускники спеціальності "Банківська справа" можуть займати керівні посади та працювати економістами-фінансистами і фінансовими менеджерами у фінансових підрозділах банків, підприємств і організацій, страхових компаній, інвестиційних компаній і фондів, біржових установ, інших структурних формувань у складі інфраструктури фондового і грошово-кредитного ринку.

У процесі навчання за напрямом і спеціальністю “Маркетинг” студенти отримують глибокі знання з гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних і професійно-орієнтованих дисциплін, а також набувають професійні навички:

 • дослідження та вивчення ринку;
 • створення та просування торгових марок;
 • організації збуту продукції;
 • розробки та розміщення реклами товару;
 • встановлення та підтримки контактів з клієнтами фірми.

Професія маркетолога – молода, сучасна і користується великим попитом в умовах сучасної ринкової економіки. Випускники спеціальності "Маркетинг" можуть працювати:

 • маркетологами-аналітиками на підприємствах будь-якої спеціалізації та видів діяльності;
 • менеджерами рекламних агентств;
 • бренд-менеджерами (займаються просуванням окремих торгових марок);
 • РR –менеджерами і т.і.

Студенти фінансово-економічного факультету денної форми навчання можуть отримати офіцерське звання на військовій кафедрі.

Організація навчального процесу

На факультеті створений сучасний науково – методичний комплекс дисциплін з усіх спеціальностей. Бібліотека забезпечена достатньою кількістю підручників та періодичними виданнями. Навчальний процес на факультеті забезпечує професорсько – викладацький склад, майже 60% якого має вчений ступінь та вчене звання. Застосовується семестрова форма організації навчання (початок семестрів – вересень, лютий), впроваджено модульно-кредитна система оцінки знань.

Студенти факультету активно займаються науковою роботою. З врахуванням характеру навчального процесу на фінансово-економічному факультеті ЧДІЕУ науково-дослідна робота студентів здійснюється в різних формах. Широкий діапазон форм організації (конференції, олімпіади, наукові конкурси тощо) має велике значення для створення атмосфери творчості та широкого залучення студентської молоді до наукових досліджень.

В науковому товаристві студентів та аспірантів фінансово-економічного факультету приймають актину участь як студенти, так і аспіранти денної та заочної форм навчання. На засіданнях НТСА та наукових гуртків при випускаючих кафедрах та кафедрі економічної теорії здійснюється підготовка студентів до участі у всеукраїнських предметних олімпіадах з економічної теорії, фінансів, інвестиційної діяльності, страхування, податкової системи, банківської справи, маркетингу та регіональної економіки.

Доброю традицією на факультеті стала участь студентів у Всеукраїнській олімпіаді на приз АКБ «Укрсоцбанк», проведення зустрічей студентів та круглих столів із керівництвом та ведучими фахівцями банківських установ м. Чернігова, компанією «Fresh Studio» та «Євротек». Так, зокрема, особливий інтерес у студентів факультету викликали Міжнародний експортний круглий стіл спільно з компанією «Fresh Studio» на тему «Професійний розвиток у сфері маркетингу», науково-практичні семінари спільно з компанією «Євротек» на тему «Ефективні маркетингові комунікації в роздрібній торгівлі» та «BTL заходи: антикризові інструменти зростання продаж», Міжвузівський круглий стіл на тему «Монетарна політика в глобальному середовищі» до 20-річчя банківської системи України, Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні напрямки вдосконалення фінансово-економічної політики на сучасному етапі», Міжнародна студентська науково-практична конференція «Юність науки».

До найбільш вагомих здобутків наших студентів в науково-дослідній роботі в 2010/2012 навчальних роках слід віднести:

1. Солоха Мар’яна – отримала диплом третього ступеня за результатами 2-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг та кредит» (2011 р.) у Тернопільському національному економічному університеті.

2. Щетініна Юлія в 2010 році – отримала диплом третього ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських дипломних робіт зі спеціальності «Фінанси» в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського та перемога у номінації «За найвищий економічний ефект від проектних пропозицій».

3. Мартиненко Катерина – отримала сертифікат за 1-е місце у номінації «За самостійність викладу» у ІІ-ому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Регіональна економіка» (2011 р.).

4. Омеляненко Маргарита – отримала сертифікат за 1-е місце у номінації «За сучасний підхід» у ІІ-ому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Регіональна економіка» (2011 р.).

5. Катрушенко Катерина – отримала сертифікат за 2-е місце у номінації «За критичність мислення» у ІІ-ому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Регіональна економіка» (2011 р.).

6. Артющенко Анна – отримала сертифікат за 3-е місце у ІІ-му етапі V Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Страхування» (2012 р.).

Студентське життя

На факультеті створено досить досконалу систему студентського самоврядування, мережу клубів за інтересами, танцювальний та вокальний ансамблі, спортивні секції.

Студенти мають можливість змістовно проводити своє дозвілля, беруть участь у “Днях факультету”, „Днях першокурсника”, іграх КВК, конкурсах „Міс інституту” та „Містер інституту”, різноманітних ділових та інтелектуальних іграх, традиційних спортивних змаганнях студентів і викладачів „Бої без правил" та „Осінній марафон”, кубку з міні-футболу, кубку з шашок, Днях відкритих дверей, випускних вечорах, міжвузівських спортивних змаганнях та міських конкурсах. На факультеті працює "Школа успіху", де студенти можуть удосконалити свої лідерські якості.

До важливих здобутків студентів факультету слід віднести:

 • Мартиненко Катерина отримала диплом за перемогу в рамках регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент України» в номінації «Кращий студент-науковець» (2011 р.);
 • Намолован Катерина зайняла перше місце у Всеукраїнському конкурсі краси «Княгиня України 2010» на регіональному етапі і отримала титул «Княгиня Чернігова»;
 • Лазоренко Тетяна перемогла в номінації «Краща артистка» в міському конкурсі «СтудГолівуд-2012»;
 • Стеченко Руслан зайняв перше місце у конкурсі «Містер ЧДІЕіУ - 2011»;
 • Збірна команда факультету з КВК «ШОК» зайняла 1-е місце в інститутському конкурсі веселих та кмітливих «Студентська весна-2011»;
 • Дудков Олександр зайняв ІІІ-е місце в чемпіонаті України з біатлону 2012 року серед юніорів;
 • Потоцький Костянтин зайняв І-е місце у конкурсі «Містер ЧДІЕіУ - 2012».

 

Меню

Архів новин

« Травень 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Про нас

Корпус 1

Чернігівський державний інститут економіки і управління створений наказом Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 641, як вищий навчальний заклад 3 рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Контактна інформація

 • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
 • Tел: (046-22) 532 78
 • Tел.приймальної комісії: (0462) 679-308
Ви тут: Фінансово - економічний факультет