Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Понеділок, 13 лютого 2012 12:50

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри

 1. Назва науково-дослідної роботи: Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання
 2. Категорія роботи: фундаментальна, прикладна
 3. Номер держаної реєстрації роботи: 0111U002362
 4. Термін виконання: 01.2011-12.2013
 5. Науковий керівник: (ПІБ, наук. ступінь, вчене звання) Гливенко Валентина Василівна, к.е.н., доцент
 6. Виконавці – всі викладачі кафедри

Наукові статті у фахових виданнях:

 1. Гливенко В.В. Аналіз використання кормів у тваринництві // Сіверянський літопис, №5,1999.
 2. Лень В.С., Гливенко В.В. Особливості діяльності та бухгалтерський облік в ломбардах // Вісник Чернігівського політехнічного інституту, № 8, 1999.
 3. Гливенко В.В. Продуктивність корів у залежності від продуктивності предків// Сіверянський літопис, № 2, 2000, 220 с.
 4. Лень В.С., Гливенко В.В. Вплив ресурсного забезпечення на розвиток тваринництва // Вісник Чернігівського державного технологічного університету, № 11, 2000.
 5. Єрмак О.І. Облік основних засобів та нарахування амортизації // Сіверянський літопис. – 2000.– № 4. С. 251.
 6. Клименко О.М. Особливості формування багатоканальної системи фінансування медичної допомоги // Сіверянський літопис № 4, 2002. – с. 73-76.
 7. Клименко О.М. Упровадження нових систем обліку в роботі казначейства // Стратегія економічного розвитку України, № 3 (10), 2002. – с. 280-287.
 8. Клименко О.М. Облік спеціальних коштів при впровадженні нового плану рахунків // Стратегія економічного розвитку України, № 6, 2001. – с. 393-398.
 9. Клименко О.М. Фінансування бюджетних установ: принципи, методи, бухгалтерський облік. // Сіверянський літопис № 4, 2001. – с. 168-172
 10. Барбаш Г.І. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку // Сіверянський літопис № 6, 1999, с. 209-212.
 11. Барбаш Г.І. Неприбуткові організації в Україні: Бухгалтерський облік і оподаткування // Сіверянський літопис № 4, 2000, с. 24-30.
 12. В. Конусенко, В. Куценко. Фіксований сільськогосподарський податок // Сіверянський літопис, № 2,2000, с. 193.
 13. В. Конусенко, В. Халахурда. Аналіз стану зерновиробництва і шляхи його поліпшення// Сіверянський літопис, № 2, 2000, с. 216.
 14. Левченко О.М., Бондаренко Д.В. Організація бухгалтерського обліку та облікова, політика на підприємстві // Все про бухгалтерський облік, № 5,1999.
 15. Д. Бондаренко, О. Буркеня. Бартерні операції в сучасних умовах господарювання // Сіверянський літопис, № 1, 2000, с 242.
 16. Н. Маркова. Проблеми оподаткування імпорту// Сіверянський літопис, № 1, 2000, с. 235.
 17. Мовчаренко В.В. Особливості господарської діяльності підприємств готельного бізнесу. Вісник Чернігівського державного університету. Серія Економіка № 23, 2005.
 18. Ірха Л.І. Особливості обліку експортно-імпортних операцій, проблема, перспектива // Сіверянський літопис. – 2005.
 19. Басенко О.В. Визначення запасів та їхньої класифікації на підприємствах текстильної промисловості. // Актуальні проблеми економіки, 2005, №1(43).-200С.,стор.119-125.
 20. Басенко О.В. Предметно-технічна класифікація запасів на підприємствах текстильної промисловості. // Актуальні проблеми економіки, 2005, №2(44).-184 С.,стор. 85-91
 21. Старченко Н. П. .Особливості обліку формування фінансових результатів операційної діяльності у житловому господарстві // Збірник наукових праць при КНЕУ “Фінанси, облік і аудит”. 2005.
 22. Козир З.І. Регіональні дослідження організаційних та управлінських аспектів розвитку промислових комплексів // Підприємництво, господарство і право. №9, 2005 р
 23. Биховець С.О. Галузеві особливості обліку витрат незавершеного виробництва та удосконалення виробничого процесу // Формування ринкових відносин в Україні. № 12, 2005.
 24. Барбаш Г.І. Аналіз ефективності використання запасів (на прикладі лісового господарства) // Актуальні проблеми економіки. 2005 (у видавництві)
 25. Барбаш Г.І. Удосконалення якості проведення інвентаризації на підприємствах громадського харчування // Актуальні проблеми економіки. 2005 (у видавництві)
 26. Ірха Л.І. Оподаткування експортних та імпортних операцій // Збірник наукових праць. Економіка: проблеми, теорії та практики. Дніпропетровськ, ДНО. 2006 р.
 27. Ірха Л.І. Бухгалтерський облік експортних та імпортних операцій // Сіверянський літопис. Чернігів, 2006 р.
 28. Барбаш Г.І. Оцінка ефективності використання запасів (на прикладі підприємства лісового господарства) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.
 29. Козир З.І. Шляхи підвищення ефективності функціонування промисловості регіону // “Підприємство, господарство і право” №6 2006 р.
 30. Старченко Н.П. Аналіз рентабельності активів підприємств житлово-комунального господарства на основі фінансової звітності // економічні проблеми, теорія та практика. Збірник наукових праць вип. 216: В 4 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006.
 31. Андросенко О.О. Система облікової інформації як інформаційна база управління затратами підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 217: В 4 т. Том I. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006.
 32. Клименко О.М., Скітер І.С., Решетник С.О. Математичне моделювання та прогнозування показників захворюваності населення як метод визначення коригуючих коефіцієнтів фінансування охорони здоров’я // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 226: В 3 т. Том III. Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – с. 738 – 745.
 33. Клименко О.М., Гривко Д.І., Козир З.І. Механізм фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 231: В 9 т. Том VIII. Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – с. 1521 – 1525.
 34. Ірха Л.І. Особливості обліку експортно-імпортних операцій // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “економічні науки”. №29. – с. 75-81
 35. Андросенко О.О. Основні підходи до формування та класифікації затрат на виробництво готової продукції. // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. : В 3 т. Том ІII. Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. –с. 672-681
 36. Андросенко О.О. Особливості калькулювання собівартості продукції на промисловому підприємстві // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. : В 5 т. Том II. Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – с. 457-463
 37. Лень В.С., Гливенко В.В., Стародуб І.Л. «Оцінка та облік поточних біологічних активів рослинництва»//Вісник ЧДТУ. Збірник – Чернігів:ЧДТУ, 2008- №33 с.172-178.
 38. Бондаренко В.В., Гливенко В.В. «Біологічні активи в сільськогосподарському обліку»// Сіверянський літопис. Всеукраїнський науковий журнал. Березень,квітень, 2008р. №2 (80), с.158-161.
 39. Басенко О.В. «Визначення напрямків аудиторської перевірки запасів підприємства текстильної промисловості»// Сіверянський літопис: всеукраїнський науковий журнал.- Чернігів: Деснянська правда, 2008,- №1.- с.183-190.
 40. Басенко О.В. Основні підходи до аналізу ефективного використання запасів сировинних ресурсів на підприємствах текстильної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць(наук. Ред.. І.К. Бондар.- К.: НДІ, 2008.-Випуск 2(81).- с. 106-110.
 41. Ірха Л.І. Методичні аспекти обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств// Сіверянський літопис, вересень-жовтень, 2008,- №5.- с.163-166.
 42. Биховець С.О. Організація первинного обліку витрат незавершеного виробництва на підприємствах текстильної промисловості// Економічний простір. Збірник наукових праць.- Донецьк: ПДАБА, 2008 - №18.- с.215-220.
 43. Клименко О., Єрмак О.І., Басенко О. Удосконалення методики внутрішнього аудиту запасів на підприємствах текстильної промисловості // Сіверянський літопис : всеукр. наук. журнал. – Чернігів : Деснянська правда, 2009. – № 1(85). – С. 148 – 156 (0,5 друк. арк.).
 44. Биховець С.О. Організація внутрішньогосподарського контролю витрат незавершеного виробництва на підприємствах текстильної промисловості. Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. № 3. с. 137-150 (Ум. др. арк. 0,5).
 45. Кузьменко Є.В. Особливості спрощеного оподаткування в сільському господарстві. Фінанси, облік і аудит. Збірник наукових праць. Спец. випуск. К.: КНЕУ, 2009 (Ум. др. арк. 0,5).
 46. Козир З.І., Савченко В.Ф. Роль фінансового аналізу у виявленні та виправленні кризової ситуації на підприємстві // Економіка: проблеми теорії та практики. 2009 № 11. Дніпропетровськ стор. 52-57.
 47. Барбаш Г.І. Сучасні підходи до оцінки ефективності інноваційних проектів // Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 258 том ІІІ. Дніпропетровськ стор. 745-753 (Ум. др. арк. 0,5).
 48. В.В. Мовчаренко, В.В. Гливенко. Аналіз виробництва та переробки молока у Чернігівський області. Науковий вісник. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДІЕіУ,2010.-№ 3(7). с. 29-33 (Ум. др. арк. 0,5).
 49. Єрмак О.І., Басенко О.В. Бухгалтерський облік розрахунків векселями // Бухгалтерський облік і аудит. Науково-практичний журнал. № 6 – 2010, – с. 29-33 (0,5 друк. арк.).
 50. Єрмак О.І., Басенко О.В. Амортизація дооцінених основних засобів та облік їх вибуття // Вісник Чернігівського державного технологічного університету: серія “Економічні науки”, 2010. - № 43 – с. 247-254. (0,5 друк. арк.).
 51. Єрмак О.І., Басенко О.В. Амортизація нематеріальних активів / Єрмак О.І., Басенко О.В. //Управління розвитком: Збірник наукових робіт. Випуск № 2 (78). Харків: ХНЕУ, 2010 – с. 132 – 134 ( 0,18 друк. арк.)
 52. Клименко О.М., Єрмак О.І. Використання векселів сільськогосподарськими підприємствами для розрахунків з контрагентами // Економіка АПК. Київ: ІАЕ. Збірник наукових праць, 2010. № 7. – с. 79-83. (0,5 друк. арк.).
 53. Єрмак О.І. Переваги електронної форми звітності // Актуальні проблеми економіки № 9 – 2010 (0,2 друк. арк.).
 54. Барбаш Г.І. Сучасні підходи до оцінки ефективності інноваційних проектів // Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 258 том ІІІ. Дніпропетровськ стор. 745-753 (Ум. др. арк. 0,5).
 55. Биховець С.О. Особливості обліку і калькулювання статей незавершеного виробництва в текстильній промисловості. Науковий вісник. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДІЕіУ,2010.-№ 2(6). С. 100-110 (Ум. др. арк. 0,5).
 56. Биховець С.О. Особливості визначення і обліку незавершеного виробництва при різних методах калькулювання собівартості продукції // Науковий вісник. Серія Економіка: збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДІЕіУ.-№ 3 (10).2011. Стор. 216-224
 57. Клименко О. М. Світовий досвід організації фінансування у сфері медичного обслуговування // Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 1 (1), 2011. Стор. 104-113 (д.а.0,5) 0,5
 58. Полякова О. В., Єрмак О. І. Напрями застосування інформаційних технологій у процесі реалізації завдань обліку запасів // Науковий вісник. Серія , Економіка: збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДІЕіУ-№ 1. 2012. 10 стор (д.а. 0,3) Здано до друку.
 59. Мовчаренко В. В., Гливенко В.В. Аналіз динаміки ринку легкових автомобілів України // Науковий вісник. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДІЕіУ №3 (10). 2011. 7 стор. (д.а. 0,4).
 60. Лень В.С., Гливенко В.В., Ігнатова К.С. Операції РЕПО з товарами та їх облік // Науковий вісник. Серія , Економіка: збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДІЕіУ - № 1. 2012. 13 стор. (д.а. 0,6) Здано до друку.
 61. Биховець С.О. Методичні підходи до аналізу варіантів оцінки незавершеного виробництва для різних категорій користувачів облікової інформації // Науковий вісник. Серія Економіка: збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДІЕіУ № 4. 2011.11 стор.(д.а. 0,4)
 62. Клименко О. М., Клименко А.В. Адаптація понятійного апарату управлінського бюджетного обліку до методики калькулювання продукту //вісник Чернігівського державного інститут права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки): щоквартальний науковий збірник . 15 листопада 2011 р. Здано до друку 5.11.2011.
 63. Барбаш Г.І., Мостова М.А. Історичні аспекти формування інституту банкрутства в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика сучасного менеджменту і проблеми та шляхи їх вирішення» // Збірник наукових праць Чернігів-ської філії ПВНЗ «Європейський університет». – Чернігів. - № 4 (29.03.2011). 2011. С. 89-93 (д.а. 0,3).
 64. Маргасова В.Г., Барбаш Г.І. Економічна безпека регіону як основа забезпечення реалізації його інтересів // Науковий вісник Львівського дер-жавного універ-ситету внутрішніх справ. Серія економічна. – Львів: ЛьвДУВС. - № 1. 2011. С. 67-75 ( д.а. 0,6)
 65. Бондаренко Д.В., Биховець С.С. Проблемні аспекти обліку податкових різниць // Науковий вісник. Серія Економіка: збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДІЕіУ № 4. 2011. 9 стор.(д.а. 0,3)

Матеріали конференцій:

 1. Гливенко В.В. До методики оцінки приплоду основного молочного стада // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта” 2002”. - Том 8. Економіка. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – с.41-42.
 2. Коцупатрий М.М., Гливенко В.В. Виробничі ситуації як важлива форма активізації навчального процесу // Сучасні технології навчання та оцінювання знань студентів: Матеріали наук.-метод.конф. 1 лютого 2002р. – К.: КНЕУ, 2002. – с. 226-227.
 3. Клименко О.М. Аналіз обсягів та структури медичної допомоги на прикладі Чернігівського регіону // Міжнародна науково-методична конференція 16-17.05.2002 р. Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”, м. Київ. 2002.- с. 223 –227.
 4. Клименко О.М. Пріоритетні напрямки розвитку державного казначейства // Х Міжнародна науково-практична конференція 12-13.04.2002 р. Управління організацією: регіональні аспекти, м. Київ. 2002. – с. 138 –139.
 5. О. Клименко. Аналіз фінансування бюджетних установ // Науково-практична конференція 2-6.12.1999 р. // Сіверянський літопис, № 1 , 2001, с. 243-248.
 6. О. Клименко. Питання обліку доходів і видатків місцевих бюджетів. // Міжнародна науково-практична конференція 16-18.10.2000 р. на тему “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні”. Київ, КНЕУ, 2000, с. 146-148.
 7. Конусенко В.В. Проблеми калькулювання на молокопереробних підприємствах // Збірник міжнародної конференції у квітні 2003 року, м. Кіровоград.
 8. Койдан Н.С., Гривко Д.І. Бухгалтерський та податковий облік амортизації основних засобів (фондів) // Совершенствование теории и практики учёта, анализа и аудита для становления национальной учётной системы. Севастополь 2002, с. 155–160.
 9. Койдан Н.С., Гривко Д.І. Бухгалтерський та податковий облік амортизації нематеріальних активів // Проблеми адаптації обліку, статистики, аналізу та аудиту в Україні до міжнародних стандартів. Київ КНЕУ 2002. с. 144–147.
 10. Шишкова В.Л., Клименко О.М. Проблеми організації контролю в органах казначейства. // Совершенствование теории и практики учёта, анализа и аудита для становления национальной учётной системы. Севастополь 2002, с. 175–177.
 11. Ткаченко Т.В., Клименко О.М. Відображення в бухгалтерському обліку гудвілу відповідно до законодавства України // Совершенствование теории и практики учёта, анализа и аудита для становления национальной учётной системы. Севастополь, 2002, с. 58–60.
 12. Мовчаренко В.В. Класифікація ситуацій. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу 2005”. Том 5 Економічні науки.
 13. Ірха Л.І. Організація та методика обліку експортно-імпортних операцій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Полтава 2005 р.
 14. Ірха Л.І. Удосконалення обліку експортно-імпорт-них підприємств України // Матеріали ІХ науково-практична конференція.–2005р.
 15. Биховець С.О. Оцінка незавершеного виробництва // Збірник Міжнародної науково-практичної конференції. “Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарювання діяльності України”, березень 2005 м. Львів.
 16. Биховець С.О. Організація первинного обліку витрат незавершеного виробництва на підприємствах текстильної промисловості. Матеріали Міжнародної наукової конференції м. Тернопіль, грудень 2005 рік.
 17. Маркова Н.М. Особливості та проблеми оподаткування ПДВ послуг транспортного експортування // Комплексна економічна безпека підприємництва: сучасні тенденції формування та перспективи розвитку, економіко-правові аспекти: Збірник матеріалів ІV міжвузівської науково-практично конференції.- Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008р.- с. 104-108.
 18. Клименко Олена Михайлівна. Вдосконалення методики фінансування охорони здоров’я на основі багатофакторного математичного моделювання // Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та студентів “актуальні проблеми економічного та соціального розвитку в трансформаційний період”, 3-4 червня 2009. секція - удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи.
 19. Курдіяшко Наталія Петрівна. Методичні аспекти аналізу фінансових результатів та рентабельності з надання житлово-комунальних послуг // Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та студентів “актуальні проблеми економічного та соціального розвитку в трансформаційний період”, 3-4 червня 2009. секція - удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи.
 20. Козир Зоя Іванівна. Роль фінансового аналізу у розпізнаванні кризи розвитку підприємства на ранніх стадіях // Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та студентів “актуальні проблеми економічного та соціального розвитку в трансформаційний період”, 3-4 червня 2009. секція - удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи.
 21. Лаптій Тетяна Миколаївна. Платоспроможність та її роль у забезпеченні фінансової стійкості банку // Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та студентів “актуальні проблеми економічного та соціального розвитку в трансформаційний період”, 3-4 червня 2009. секція - удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи.
 22. Биховець Світлана Олександрівна. Методичні підходи до обліку незавершеного виробництва в текстильній промисловості // Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та студентів “актуальні проблеми економічного та соціального розвитку в трансформаційний період”, 3-4 червня 2009. секція - удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи.
 23. Андросенко Олена Олексіївна. Теорія обмежень як знаряддя управління //Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та студентів “актуальні проблеми економічного та соціального розвитку в трансформаційний період”, 3-4 червня 2009. секція - удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи.
 24. Полякова О.В. Вплив управління дебіторською заборгованістю на витрати підприємства / О. В. Полякова // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества : тезисы докл. межвуз. науч.-практ. конф. – Чернигов : Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 7 апреля 2010. – С. 292 – 294. (0,18 друк. арк.).
 25. Конусенко В.В. / Критерії виділення центрів відповідальності на молокопереробних підприємствах // Актуальні напрямки вдосконалення фінансово-економічної політики на сучасному етапі: Всеукраїнська науково-практична конференція (17-18 лютого 2010 р.): Тези доповідей. – Чернігів, 2010. стор. 169-170. (Ум. др. арк.0,1)
 26. Курдіяшко Н.П. / Проблемні аспекти організації обліку формування накладних витрат на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій // Актуальні напрямки вдосконалення фінансово-економічної політики на сучасному етапі: Всеукраїнська науково-практична конференція (17-18 лютого 2010 р.): Тези доповідей. – Чернігів, 2010.-с.176-178. (Ум. др. арк.0,1).
 27. Маркова Н.М. / Обсяги капітальних інвестицій в оновлення технологій виробництва // Актуальні напрямки вдосконалення фінансово-економічної політики на сучасному етапі: Всеукраїнська науково-практична конференція (17-18 лютого 2010 р.): Тези доповідей. – Чернігів, 2010.- 252 с. 181-182. (Ум. др. арк.0,1).
 28. Скоромець А.М. / Державні дотації як необхідна умова відродження галузі льонарства // Актуальні напрямки вдосконалення фінансово-економічної політики на сучасному етапі: Всеукраїнська науково-практична конференція (17-18 лютого 2010 р.): Тези доповідей. – Чернігів, 2010.- 252 с. 191-193. (Ум. др. арк.0,1).
 29. Халахурда В.В. / Проблеми інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств // Актуальні напрямки вдосконалення фінансово-економічної політики на сучасному етапі: Всеукраїнська науково-практична конференція (17-18 лютого 2010 р.): Тези доповідей. – Чернігів, 2010.- 252 с. 197-199. (Ум. др. арк.0,1)
 30. Биховець С.О. Удосконалення методики аналізу незавершеного виробництва / С.О. Биховець // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2010 р. – К.: КНЕУ, 2010.- с. 321-324. (Ум. др. арк. 0,1).
 31. Андросенко О.О. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін”, 7-8 жовтня. 2010 р. [Текст]. – Полтава: ТОВ „АСМІ”,2010. – 3 – 4 с.
 32. Мовчаренко В. В., Гливенко В. В. / Аналіз виробництва та переробки молока у Чернігівській області 8 // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (4-5 червня 2010 р.) Тези доповідей. – Чернігів, 2010. (Ум. др. арк.0,15).
 33. Биховець С. О./ Методично-організаційні підходи до обліку та розподілу витрат незавершеного виробництва // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (4-5 червня 2010 р.) Тези доповідей. – Чернігів, 2010. (Ум. др. арк.0,17)
 34. Кузьменко Є.В. Особливості ідентифікації суб’єктів оподаткування за спеціальними режимами в сільському господарстві // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (4-5 червня 2010 р.) Тези доповідей. – Чернігів, 2010. (Ум. др. арк.0,1).
 35. Козир З. І. Роль економічного аналізу в умовах глобалізації // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (4-5 червня 2010 р.) Тези доповідей. – Чернігів, 2010. (Ум. др. арк.0,13).
 36. Лаптій Т. М. Платоспроможність та її роль у забезпеченні фінансової стійкості банків//ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (4-5 червня 2010 р.) Тези доповідей. – Чернігів, 2010. (Ум. др. арк.0,14)
 37. Лемешко Л. Д. Класифікація основних засобів в управлінні підприємством // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (4-5 червня 2010 р.) Тези доповідей. – Чернігів, 2010. (Ум. др. арк.0,1).
 38. Барбаш Г.І. ст. викладач, Мостова М.А. – аспірант кафедри “Фінансів” ЧДІЕУ / Механізм фінансової санації підприємства // Тези доповіді 76-ї наукової конференції НУХТ “Наукові здобутки молоді – вирішення проблем харчування людства у 21 столітті” 13 квітня 2010 року (Ум. др. арк.0,1)
 39. Полякова О.В. / Вплив управління дебіторською заборгованістю на витрати підприємства / О. В. Полякова // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества : тезисы докл. межвуз. науч.-практ. конф. – Чернигов : Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2010. – С. 292 – 294. (0,18 д.а).
 40. Єрмак О.І., Басенко О.В.
 41. Амортизація нематеріальних активів // Актуальні проблеми та перспективи розвитку державного фінансового контролю і незалежного аудиту. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів. (м. Харків 24-25 лютого 2010 року). Управління розвитком. Харків: ХНЕУ. Збірник наукових робіт, 2010. - № 2 (78) – с. 132–134 (0,2 друк. арк.).
 42. Єрмак О.І. Электронная отчетность // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Материалы докладов и выступлений межвузовской научно-практической конференции. (г. Чернигов, 7 апреля 2010 года). – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2010. – С. 135 – 137. (0,2 д.а).
 43. Клименко О.М. Вдосконалення системи фінансування бюджетних установ на основі багатофакторного математичного моделювання // Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Материалы докладов и выступлений межвузовской научно-практической конференции. (г. Чернигов, 7 апреля 2010 года). – Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2010. – С. 283 – 285. (0,3 д.а).
 44. Клименко О.М. Актуальні проблеми сталого соціального розвитку очима студентів. Чернігів 3.11.2010 р. Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці.-2010 (4 стор.) // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Ум. др. арк. 0,2).
 45. Андросенко О.О. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін”, 7-8 жовтня. 2010 р. [Текст]. – Полтава: ТОВ „АСМІ”,2010. – 3 – 4 с.
 46. Мовчаренко В.В., к.е.н., доцент. Аналіз динаміки ринку легкових автомобілів України // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (13-14 травня 2011 р.) Тези доповідей. – Чернігів, 2011. Секція V Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи.
 47. Биховець С.О., ст. викладач. Підходи до оцінки незавершеного виробництва для різних категорій користувачів облікової інформації. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (13-14 травня 2011 р.) Тези доповідей. – Чернігів, 2011. Секція V Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи.
 48. Халахурда В.В., викладач. Окремі аспекти формування амортизаційної політики сільськогосподарських підприємств. // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (13-14 травня 2011 р.) Тези доповідей. – Чернігів, 2011. Секція V Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи.
 49. Маркова Н.М., ст. викладач. Особливості інвестування підприємств харчової промисловості // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (13-14 травня 2011 р.) Тези доповідей. – Чернігів, 2011. Секція V Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи.
 50. Курдіяшко Н.П., ст. викладач Методологічні аспекти обліку загальновиробничих витрат на підприємствах житлово-комунального господарства // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (13-14 травня 2011 р.) Тези доповідей. – Чернігів, 2011. Секція V Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи.
 51. Лемешко Л.Д., викладач. Визначення вартості основних засобів для податкового обліку // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (13-14 травня 2011 р.) Тези доповідей. – Чернігів, 2011. Секція V Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи.
 52. Козир З.І., ст. викладач. Ефективні форми організації виробництва // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Імперативи розвитку України в умовах глобалізації” (13-14 травня 2011 р.) Тези доповідей. – Чернігів, 2011. Секція V Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи
Читати 20467 разів

Меню

Архів новин

« Вересень 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Чернігівський державний інститут економіки і управління створений наказом Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 641, як вищий навчальний заклад 3 рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Контактна інформація

 • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
 • Tел: (046-22) 532 78
 • Tел.приймальної комісії: (0462) 679-308
Ви тут: Розклад Розклад дзвінків Кафедра обліку і аудиту Наукова діяльність