Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Понеділок, 20 лютого 2012 17:25

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри:

Тематика наукових досліджень:

1. Удосконалення системи формування кадрового та трудового потенціалу аграрної сфери в закладах вищої освіти.

2. Формування системи малих підприємств при ВНЗ для проходження виробничої практики в галузях.

3. Дослідження біорізноманіття деревних нематод та видового складу фітопаразитичних нематод-ксилобіонтів.

4. Удосконалення системи формування кадрового потенціалу аграрної сфери. Державний реєстраційний номер OIII U 003656.

5. Інноваційні методи управління в сільському господарстві.

6. Ефективність функціонування господарства в умовах глобалізації. Державний реєстраційний номер ОІІІ U002353.

Наукові статті у фахових виданнях та матеріали конференцій:

1. Сігарьова Д.Д., Корма О.М. Сосновастовбурова нематода Bursaphelenchus xylophilus Steiner et Buhrer, 1934 (Nematoda: Aphelenchoididae (Skarbilovich, 1947) Paramonov, 1953): Розповсюдження, біологія, шкодочинність // Захист і карантин рослин. – 2002.-вип.48. –С. 113-123.

2. Корма О.М., Білоус В.П. Застосування авіа спостережень для виявлення вогнищ соснової стовбурової нематоди Bursaphelnchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle. // Науковий вісник НАУ. -2004. –вип.71. –С.243-247.

3. Корма О.М., Пилипенко Л.А. Нематоди деревини сосни та методи відбору зразків для їх виявлення // Карантин і захист рослин. -2004. -6. –С.19-20.

4. Корма О.М. Соснова стовбурова нематода Bursaphelenchus xylophilus та інші нематоди деревини // Вестник зоологи. – 2005. –отдельный выпуск 19: Паразитология и современность (Материалы научно-практической конференции украинского научного общества паразитологов, посвящённой 100-летию со дня рождения академика НАН Украины А.П. Маркевича). – Ч.1. –С. 186-188.

5. Сігарьова Д.Д., Корма О.М. Соснова деревинна нематода Bursaphelnchus xylophilus (Steiner et Buhrer, 1934) Nickle: методи аналізу деревини та жуків-переносників // Захист і карантин рослин: Міжвідомчий тематичний наук. зб., - К., 2005. –вип.51. –С. 163-175.

6. Сигарёва Д.Д., Корма А.М. Эколого-биологические особенности сосновой стволовой нематоды (Bursaphelnchus xylophilus (Steiner et Buhrer, 1934) Nickle 1970) как предикторы фитосанитарного риска этого карантинного объекта для Украины // Материалы международной конференции «Фауна, биология, морфология и систематика паразитов» (19-21 апреля 2006г., г.Москва). –С.263-265.

7. Корма О.М., Сігарьова Д.Д. Методичний підхід щодо визначення фітосанітарного ризику соснової деревинної нематоди (Bursaphelnchus xylophilus (Steiner et Buhrer, 1934) Nickle 1970) в Україні // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції „Методика, механізація, автоматизація та комп’ютеризація досліджень у землеробстві, рослинництві, садівництві та овочівництві”. – Київ, 2007. –С. 202-209.

8. Корма А.М., Сигарёва Д.Д. Фауна нематод древесины сосны. Результаты исследования полесской зоны Украины // Труды VI Международной научно-практической конференции “Паразитарные болезни человека, животных и растений”. –Витебск: ВМГУ, 2008. –С.277-280.

9. Корма О.М. Особливості паразитування Bursaphelenchus mucronatus / О.М. Корма, Д.Д. Сігарьова // Карантин і захист рослин. -2009. -№1. –С. 27

10. «Пам’ятка студенту ЧДІЕУ» для студентів денної та заочної форми навчання всіх спеціальностей /Укл.: Михайлов Л.П., Вінниченко Н.В., - Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. – 20 с.

11. Організація та проведення науково-методичної раді з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності при навчально-методичному центрі ЦО, 30. 11.2010 р., 18.05.2011 р., 25.11.2011р.. Волкогон В.В., Сальник В.П.

12. Усиление азотофиксирующего потен-циала в кореневой зоне люцерны Тр. 8-го междунар. симпоз. «Нетрадиционное растение-водство, екологія, здоровье» (Алушта, 9-19 сент. 1999): Тез. докл.-Симферополь, 1999.-С. 594-595Волкогон В.В., Сальнік В.П.

13. Вплив бактерізації та стимулятора росту рослин на розвиток люцерно-ризобіального симбіозу Тр. Междунар. Сим поз. ВПС МОББ Промышленные технологии производства и применения средств биологизации земледелия. Мониторинг энтомофагов (Одесса, 28 сент.-2 окт. 1999): Тез. докл. – Одесса, 1999. – С. 135.

14. Волкогон В.В., Мальцева Н.М., Сальнік В.П.

15. Вплив стимулятора на азотне живлення люцерни Наукове обґрунтування сталого розвитку агроекологіч-них систем Чернігівщини в ринкових умовах і обмеженого ресурсного забезпечення/ Матер. Наук.-практ. конф.-Чернігів, 1999.-С.8-10.

16. Патика В.П., Волкогон В.В., Сальнік В.П. Технологія вирощування люцерни із застосуванням біостимулятора Аграрна наука виробництву.- 2000.- N 2. – С. 19. Волкогон В.В., Сальнік В.П.

17. Удосконалена технологія вирощування люцерни Мат. наук.-виробн. конф. «Оптимімізація структури агроландшафів і раціональне використання ґрунтових ресурсів.-Київ.: Д/А, 2000.- С.80-81. Волкогон В.В., Сальнік В.П.

18. Стимулятори росту рослин як фактор розвитку азотофіксувального симбіозу Бюлетень Інституту с.-г. мікробіології УААН.-2000.- N 6.-С.54-56.

19. Волкогон В.В., Гусев О.В., Сальнік В.П. Оптимізація азотного живлення рослин при застосуванні стимулятора росту Вісник ХДАУ. – 2000.- N 1.- С.190-196.

20. Патика В.П., Волкогон В.В., Сальнік В.П. Нова технологія вирощування люцерни. Сільськогосподарська мікробіо-логія на допомогу аграрному виробництву/ Зб. наук. Розробок. – Чернігів, 2001. – С. 8.

21. Сальнік В.П. Особливості формування та функціонування симбіозу «Rhizobium meliloti - люцерна» та шляхи підвищення його ефективності Автореф. дис. К.с.-г.н.: 03.00.07. Інститут мікробіології і вірусології НАНУ. – К., 2001. – 18 с.

22. Сальнік В.П. Підвищення ефективності люцерно-ризобіального симбіозу за допомогою стимулятора росту рослин. Мат. міжнар. наук.-практ. конф. «Оптимізація агроландшафів: раціональне використання, рекультивація, охорона»/Дніпропетровськ, 2003.-С.55-56.Volkogon V.V., Volkogon E.I

23. Dimova S.B., Salnik V.P., Stanko N.P. Plant growth regulators in the technologist of bacterial preparations manufacturing. Molekular Plant-Microbe Interactions: New bridges between Past and Future.1 Ith Int. Cjngress on Molekular Plant-Mikrobe Interactions (St.-Petersburg, July 18-26, 2003): Abstr.-St.-Hetersburg, 2003.-P.308.Волкогон В.В., Димова С.Б.,Волкогон Е.И., Пищур И.Н.

24. Луценко Н.В., Штанько Н.П., Сальнік В.П. Биологический препарат комплексного действия микрогумин. Чернигов: ЦНТЭИ, 2004.Волкогон В.В., Димова С.Б.,Волкогон Е.И., Пищур И.Н.,

25. Луценко Н.В., Штанько Н.П., Сальнік В.П. Гранулированный биологический препарат комплексного действия биогран. Чернигов: ЦНТЭИ, 2004.

26. Селінний М.М. Підвищення ефективності буряківництва /О.П. Покальчук //Сіверянський літопис. – 2000. - №2. – с.202

27. Селінний М.М Земля як товар у ринкових умовах господарювання /М.В.Мороз // Сіверянський літопис. – 2000. - №2. – с.212

28. Селінний М.М Економічна оцінка технологій вирощування цукрових буряків / В.В Бондар // Сіверянський літопис №3. 2008 .с. 212-217.

29. Селінний М.М. Проблеми та перспективи конкурентноздатності бурякоцукрової галузі / В.В Бондар //Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Серія :Економічні науки - №70. - С.31-38.

30. Мельников С.В., Данилюк Л.М. Забезпечення рівного доступу до якісної світи дітей-сиріт як базовий процес трансформації освіти // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Імперативи Розвитку України В Умовах Глобалізації”, Чернігів, 2009. – с. 19

31. Данилюк Л.М. Децентралізована система управління освітою: досвід США // Матеріали Міжнародної науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та студентів “Актуальні Проблеми Економічного Та Соціального Розвитку В Трансформаційний Період”, Чернігів, 2009. – с. 23-24

32. Данилюк Л.М., Людський капітал як базис побудови соціально-орієнтованої економіки в Україні // Матеріали VI міжвузівської науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Техніко-технологічні та економіко-правові аспекти комплексної безпеки організації та розвитку підприємництва і бізнесу», Чернігів, 2010. – с.143-144

33. Кудін С.В., Мельников С.В., Савонова О.В. "Використання командно-утворюючих ігр у зміцненні духовного здоров’я студентів". Вісник ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка. Випуск 55 том 1 серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Стор. 187. Чернігів, 2008.

34. Кудін С.В., Мельников С.В., Савонова О.В. "Психологічні чинники формування здорового способу життя студентської молоді". Збірник наукових праць XIY Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кіровоградський державний педуніверситет ім. В.Винниченка. Стор.40. Кіровоград, 2008р.

35. Мельников С.В. к. пед. н., професор. Вісник ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка Чернігів 2008р. Випуск № 53. "Активізація пізнавальної активності студентів через впровадження сучасних навчально-демонстраційних технологій " стор.9-12.

36. Мельников С.В. к.п.н., професор. XII Науково-практична конференція викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕіУ, квітень 2008р. "Організаційні методи активізації пізнавальної діяльності студентів".

37. Мельников С.В. Психофізіологічна надійність людини, як чинник її безпеки. Збірник праць Х науково-практичної конференції ЧДІЕіУ. – Чернігів: ЧДІЕіУ, 2006

38. Кудін С.Ф., Мельников С.В., Савонова О.В. Досвід роботи з психовалеології // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Кіровоград, 2007.

39. Кудін С.Ф., Мельников С.В., Савонова О.В. Збереження здоров’я – базова складова соціалізації молоді // Вісник ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка, № 41, серія: психологічні науки, том №1. – Чернігів, 2006. – С. 51-52.

40. Кудін С.Ф., Гайова Н.В., Мельников СВ., Савонова О.В. Досвід роботи з формуванням валеологічного світогляду майбутніх педагогів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 24. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2005. – №28. – С. 15-19.

41. Кудін С.Ф., Гайова Н.В., Мельников СВ., Савонова О.В. Особливості методології психовалеологічної освіти майбутніх педагогів // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 24. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2004. – №24. – С.142-144.

42. Кудін С.Ф., Гайова Н.В., Мельников С.В., Савонова О.В. Вивчення спецкурсу з психовалеології у системі вищої педагогічної освіти // Збірник наукових праць Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Кіровоград: КДПУ, 2004. – С.142-144.

43. Кудін С.Ф., Гайова Н.В., Савонова О.В., Мельников СВ., та ін. Формування культури психічного здоров’я майбутніх педагогів як предмет вищої педагогічної освіти // Збірник наукових праць «Культура здоров’я»: ІУ Міжнародна науково-методична конференція. Інститут природознавства Херсонського державного педагогічного університету. – Херсон: ХДУ, 2004. – С. 145-150.

44. Кудін С.Ф., Марцинкевич О.О., Мельников С.В., Савонова О.В. Психовалеологічні засади БЖДЛ // Безпеки життя і діяльності людини // Освіта, наука, практика: Матеріали другої науково-методичної конференції. – Київ, НАУ, 2003.

45. Підготовка учнів до підприємницької діяльності // Рідна шк.-К., - 1997.-№9.-С.76-77.

46. Мельников С.В., Підприємницька діяльність як засіб самовизначення учнів старшого шкільного віку //Психологія та педагогіка.-1997. - № 2.-С.28-32.

47. Мельников С.В., Розвиток самостійності як властивості особистості під впливом залучення школярів до підприємницької діяльності // Національні та регіональні традиції в системі навчання та виховання студентів і школярів: Зб. наук.ст.-К.,-1996.-С.70-72.

48. Мельников С.В. Приспособление для нарезания резьбы // Школа и производство - 1993. -№ .-С.30-31.

49. Мельников С.В. Приспособление для прокатывания ребер жест кости // Школа и производство -1991.-№ 2.-С.30-32.

50. Мельников С.В.Из опыта организации научно-технического творчества студентов пединститутов// Межвузовский сборник научных трудов РУМК МНО УССР.-Киев, 1991.-С.32-34.

51. Мельников С.В Хто зробив «Імпульс»? // Комсомольський гарт.-1990.-1990.-№ 6

52. Мельников С.В. «Упрямая» полуось //Сельский механизатор.-1990.-№5.-С.20.

53. Мельников С.В. Струбцина для склеивания щитов // Пчеловодство.-1990.-№2.

54. Мельников С.В. Присобление для проверки световой сигнализации // Школа и производство - 1989.-№ 1.-С.77.

55. Мельников С.В. Установка-стенд для изучения ременных передач //Школа и производство - 1986.-№ 1.-С.39-40.

56. Боярчук Л.В. Репутація підприємств на ринку та вплив на неї змін у їх діяльності. Матеріали 1-ої міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки 25-27 березня 2009р. – Луганськ. - 2009р. .- 380-383с.

57. Боярчук Л.В. Шляхи підвищення ефективності виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції / Историко - правовые и социально-экономические аспекты развития общества: 8 межвузовская научно-практическая конференция (г. Чернигов 15 апреля. - 2009 г): Материалы докладов и выступлений. - Чернигов: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2009.-227-231с.

58. Боярчук Л.В.Організація команди з метою проведення змін/ Чернігівський інститут бізнесу і права Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку в трансформаційний період: Міжнародна-науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та студентів (3-4 червня 2009 року).

59. Боярчук Л.В.Значення вибору цінової стратегії підприємством в процесі здійснення своєї роботи в кризових умовах існування. – Чернігів: Чернігівський державний інститут економіки і управління тема статті ,2009. -102-103с.

60. Боярчук Л.В.Боротьба з безробіттям країни за допомогою програми служби зайнятості населення «Профорієнтаційний термінал»/ Історико-правовые аспекты развития общества. Научно-практическая конференция (м. Чернігів, 24-26 квітня 2011 р.) Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів: Украинско-Российский институт (филиал) МГОУ в г. Чернигове, 2011. – С.46

61. Боярчук Л.В.Соціально-правові підходи захисту прав жінок, які мають дітей до 14 років, одиноких матерів на підприємствах всіх форм власності /Збірник матеріалів : міжвузівської науково-практичної конференції ЧІІБіП МНТУ ім.. академіка Ю.Бугая. ЧДІПСТіП, ЧФЄУ. – Чернігів., 31 березня 2011 року. С. 55

Читати 20186 разів

Меню

Архів новин

« Вересень 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Чернігівський державний інститут економіки і управління створений наказом Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 641, як вищий навчальний заклад 3 рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Контактна інформація

  • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Tел: (046-22) 532 78
  • Tел.приймальної комісії: (0462) 679-308