Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Понеділок, 13 лютого 2012 12:52

Навчально-методична робота

Список наукових та навчально-методичних праць викладачів кафедри обліку і аудиту

 

Підручники та навчальні посібники:

 1. Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Бухгалтерська звітність. Підручник за редакцією Леня В.С. – Чернігів. ЧДТУ, 2002.–359 с.
 2. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб.- К: Знання-Прес, 2005. – 492 с.
 3. В.С. Лень, В.В. Гливенко. Звітність підприємства: Підручник. – 2-ге вид.; перероб. і допов. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 612 с
 4. В.С. Лень, В.В. Гливенко. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник, - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 556 с
 5. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / За редакцією В.С. Леня – К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 696 с. (13 авторів, серед них Гливенко В.В.)
 6. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні : основи та практика: 3-тє видання. Навч. пос.- К.: Центр учбової літератури, 2008.-608с.
 7. Єрмак О.І. Фінансовий облік І (облік активів). Навчальний посібник.- К.: Видавничий дім «Слово», 2008.- 376 с.
 8. Лень В.С., Гливенко В.В. Звітність підприємства: Підручник. 3-те вид. – К.: Каравела, 2010.- 672 с. (Ум. др. арк. 37,5). Надано гриф Міністерства освіти і науки України (лист № 1.4 / 18.2 - 2142 від 28.09.2005р.).
 9. Єрмак О.І. Фінансовий облік -1 (облік активів): Навчальний посібник. – Видання 2-ге доп. і перероб. Чернігів – РВК «Деснянська правда», 2009 (18,6 д.а.). Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-1815 від 15.07.2008).
 10. Єрмак О.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Видання 2-ге доп. і перероб. Чернігів – РВК «Деснянська правда», 2009 (20,52 д.а.). Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-3078 від 31.12.08).
 11. Єрмак О.І. Фінансовий облік - І (облік активів): Навчальний посібник. – Видання 3-тє вид. і перероб. і доп. – К: «Наше слово», 2011. – 400с. (25,2 д.а.). Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-1815 від 15.07.2008).
 12. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика: навч. посіб. / В.С. Лень, В.В. Гливенко; за ред. В.С. Леня. – Вид. 4-е.– Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 752 с. (43,71 д.а.)

Монографії:

Колективна монографія професорсько-викладацького складу ЧДІЕіУ - Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: монографія: у 2-х ч. / за заг. ред.. д.е.н., професора І. С. Каленюк. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. – 592 с.,- Розділ 5. Автори: Андросенко О.О., Басенко О.В., Биховець С.О., Бондаренко Д.В., Вербовий М.П., Гливенко В.В., Клименко О.М., Курдіяшко Н.П., Мовчаренко В.В. (4,88 д.а.)

Методичні розробки:

 1. Навчальна практика. Робоча програма та методичні вказівки для студентів спеціальності 6.050.106 “Облік і аудит” денної форми навчання за / Укладачі: Гривко Д.І., Мовчаренко В. В., Єрмак О. І., Гливенко В.В., Бондаренко Д. В., Ірха Л. І., Лаленкова В. Г., Маркова Л.І., Андросенко О. О., Биховець С. О., Клименко О.М., Конусенко В. В. – Чернігів, ЧДІЕУ, 2003. - 76 с.
 2. Економічна практика. Робоча програма та методичні вказівки для студентів спеціальності 6.050.106 Облік і аудит” денної форми навчання / Мовчаренко В.В., Гривко Д.І., Єрмак О.І., Бондаренко Д.В., Гливенко В.В., Маркова Л.І., Клименко О.М., Лаптій Т.М., Маркова Н.М. – Чернігів, ЧДІЕУ, – 2003, - 48 с.
 3. Переддипломна практика. Робоча програма та методичні вказівки для студентів спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” денної форми навчання / Мовчаренко В.В., Гривко Д.І., Єрмак О.І., Бондаренко Д.В., Гливенко В.В., Маркова Л.І., Клименко О.М., Лаптій Т.М., Маркова Н.М. - Чернігів, ЧДІЕУ, - 2003, - 32 с.
 4. Бухгалтерський облік .Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи для студентів спеціальності 6.050.106 “Облік і аудит” денної форми навчання (частина І) / Укл.: Єрмак О.І., Ірха Л.І., Конусенко В.В. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2003.–32 с.
 5. Облік в страхових організаціях. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи для студентів спеціальності 6.050.100 “Облік та аудит” усіх форм навчання /Укл. Н.М. Маркова. Д.В. Бондаренко, Д.І. Гривко - Чернігів: ЧДІЕУ, 2003.- 24 с.
 6. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій”, 2003 р.
 7. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік в туристичній індустрії” для студентів спеціальності “Менеджмент в туристичній індустрії”, 2003.
 8. Бухгалтерський облік. Методичні вказівки і вихідні дані до виконання курсової роботи студентами спеціальності 6.050.106 “Облік і аудит” усіх форм навчання / Укл.: Єрмак О.І., Гривко Д.І. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2002.–20 с.
 9. Організація бухгалтерського обліку і контролю. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи для студентів спеціальності 7.050.106 “Облік і аудит” усіх форм навчання / Укл. В.В. Гливенко, Д.І. Гривко, О.М. Клименко. Л.І.Маркова, . -Чернігів: ЧДІЕУ, 2002. – 64 с.
 10. Облік у торгівлі. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи для студентів спеціальності “Облік і аудит” усіх форм навчання / Укл. Д.І. Гривко, Н.М. Маркова. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2002, - 48 с.
 11. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи студентами спеціальності “Облік і аудит”. Укладачі: В.В. Мовчаренко, Д. І. Гривко - Чернігів ЧДІЕУ. 2001, 36 с.
 12. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальних та самостійних робіт з дисципліни «Облік і аналіз зовнішньо-економічної діяльності» для студентів спеціальності "Облік і аудит" всіх форм навчання / Укл. Гливенко В.В., 2001.
 13. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни “Облік та аудит” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” / Укл. Барбаш А.І. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 32 с.
 14. Методичні вказівки до практичних занять для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни “Облік в бюджетних організаціях” для студентів спеціальностей “Облік і аудит”, “Фінанси” всіх форм навчання / Укладач: О.М.Клименко. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2000. – 34 с.
 15. Контрольні завдання і методичні вказівки до їх виконання з дисципліни “Облік в бюджетних організаціях” для студентів спеціальностей “Облік і аудит”, “Фінанси” всіх форм навчання / Укладач: О.М. Клименко. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2000. – 9 с.
 16. Методичні вказівки до практичних занять і завдання для індивідуальної та самостійної роботи по дисципліні “Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу” для студентів спеціальності “Облік і аудит”, “Менеджмент організацій” / (Укл.: В.В. Гливенко, Н.П. Старченко, А.І. Барабаш) – Чернігів: ЧДІЕУ, 2000. – 56 с.
 17. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної та самостійної роботи по дисципліні “Контроль та ревізія” для студентів всіх спеціальностей, всіх форм навчання / Укладачі.: Л.І. Маркова, Г.І. Барбаш – Чернігів: ЧДІЕУ, 2000. – 40 с.
 18. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальних та самостійних робіт з дисципліни «Бухгалтерський облік» (ч. І) для студентів спеціальності "Облік і аудит" всіх форм навчання / Укладачі: Пунь Д.Г., Конусенко В.В., Старченко Н.П., - Чернігів: ЧДІЕУ, 2000 р. - 76 с.
 19. Методичні вказівки до практичних занять для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни “Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу” для студентів спеціальності “Аграрний менеджмент” всіх форм навчання / Укл. О.І. Єрмак, Є.В. Кузьменко. Чернігів: ЧДІЕУ, 2000. – 15 с.
 20. Методичні вказівки до практичних занять для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни “Облік в сільському господарстві” для студентів спеціальності “Облік і аудит” всіх форм навчання / Укл. О.І. Єрмак, Є.В. Кузьменко. Чернігів: ЧДІЕУ, 2000. – 20 с.
 21. Методичні вказівки до практичних занять для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни “Управлінський облік” для студентів спеціальності “Облік і аудит” / Укл. О.І. Єрмак, О.В.Басенко Чернігів: ЧДІЕУ, 2000. – 31 с.
 22. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної та самостійної роботи по дисципліні “Облік і аудит” для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” всіх форм навчання / Укладач: Г.І. Барбаш – Чернігів: ЧДІЕУ, 1998. – 42 с.
 23. Методичні вказівки до практичних занять для індивідуальної і самостійної роботи по дисципліні “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” для студентів спеціальності “Облік і аудит” всіх форм навчання Чернігів: / Укл. О.І. Єрмак. ЧДІЕУ, 1998. – 28 с.
 24. Фінансова звітність. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи для студентів спеціальностей “Облік і аудит”, “Фінанси” всіх форм навчання / Укл. Т.М. Лаптій, С.О. Биховець, А.І. Барбаш, Н.П. Старченко. – Чернігів: ЧДІЕІУ, 2005.– 72с.
 25. Навчальна практика. Робоча програма та методичні вказівки для студентів спеціальності 6.050.106 “Облік і аудит” денної форми навчання за / Укладачі: Гривко Д.І., В., Єрмак О. І., Гливенко В.В., Ірха Л. І., Клименко О.М., Лаленкова В. Г., Андросенко О. О., Биховець С. О., Конусенко В. В., Маркова Н.М., Скоромець А.М., Старченко Н.П.–Чернігів,ЧДІЕУ,2005.-76с.
 26. Бухгалтерський облік Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи для студентів спеціальності “Фінанси” та “Економічна кібернетика” всіх форм навчання / Укладачі Андросенко О.О., Конусенко В.В., Старченко Н.П.- Чернігів: ЧДІЕІУ, 2005, 56 с.
 27. Мовчаренко В.В., Козир З.І. Фінансовий аналіз. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Облік і аудит”,“ Фінанси” всіх форм навчання .–Чернігів:ЧДІЕУ,2005.-144с.
 28. Фінансовий облік – І : Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи для студентів спеціальності “Облік і аудит” денної форми навчання / Укл.: Єрмак О.І., Халахурда В.В.- Чернігів: ЧДІЕУ, 2008.-48с.
 29. Аудит. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної та самостійної роботи для студентів спеціальності “Облік і аудит”, “Аграрний менеджмент” усіх форм навчання / Укл: Гливенко В.В., Бондаренко Д.В., Клименко О.М., Маркова Н.М. Чернігів: ЧДІЕУ, 2009.-64 с. (Умовн. друк. арк. 3,02).
 30. Аудит. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами спеціальності “Облік і аудит” усіх форм навчання / Укл: Гливенко В.В., Бондаренко Д.В. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2009.- 20с. (Умовн. друк. арк. 0,79).
 31. Економічний аналіз. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Укл: В.В. Мовчаренко, З.І. Козир, Є.В. Кузьменко. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2009.-52 с. (Умовн. друк. арк. 2,17).
 32. Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи для студентів спеціальності 6.050.106 «Облік і аудит» денної форми навчання / Укл.: Єрмак О.І., Лемешко Л.Д. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. – 44 с.
 33. Контролінг: Методичні вказівки до практичних занять та завдань для індивідуальної і самостійної роботи для студентів спеціальностей “Менеджмент організацій” денної форми навчання / Укл. Єрмак О.І., Конусенко В.В., Халахурда В.В. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010.- 36 с. (Ум. др. арк. 2,25).
 34. Податковий облік: Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи студентів спеціальності “Облік і аудит” денної форми навчання / Укл. Курдіяшко Н.П., Конусенко В.В., Кузьменко Є.В., Скоромець А.М., Биховець С.О., Лемешко Л.Д. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010.- 92 с. (Ум. др. арк. 5,81).
 35. Облік у малих підприємствах: Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи студентів спеціальності “Облік і аудит” денної форми навчання / Укл. Курдіяшко Н.П., Конусенко В.В., Биховець С.О., Кузьменко Є.В., Лемешко Л.Д., Скоромець А.М.,, Гривко Д.І. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2010.-48 с. (Ум. др. арк. 3,06).
 36. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Укладачі: В.В. Гливенко, О.В. Полякова, Д.І. Гривко, О.І. Єрмак, О.М. Клименко, Д.В. Бондаренко, С.О. Биховець, Т.М. Лаптій, Н.М. Маркова, Н.П. Курдіяшко, В.В. Халахурда. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2012.-46 с. (ел. варіант в бібліотеці).
 37. Навчальна практика. Робоча програма та методичні вказівки для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” денної форми навчання / Укладачі: Гливенко В.В., Гривко Д.І., Єрмак О. І., Барбаш Г.І., Биховець С. О., Скоромець А.М., Курдіяшко Н.П., Андросенко О.О. – Чернігів, ЧДІЕУ, 2012. - 143 с. (ел. варіант в бібліотеці).
 38. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи студентами спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Укладачі: В.В. Гливенко, В.В. Мовчаренко, Д.І. Гривко, О.І. Єрмак, О.М. Клименко, С.О. Биховець, Д.В. Бондаренко, Т.М. Лаптій, Н.М. Маркова, Н.П. Курдіяшко, В.В. Халахурда. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2012.-58 с. (ел. варіант в бібліотеці).
 39. Виробнича переддипломна практика. Робоча програма та методичні вказівки для студентів спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит” всіх форм навчання /Укладачі: Гливенко В.В., Мовчаренко В.В., Гривко Д.І., Єрмак О.І., Клименко О.М., Биховець С.О., Бондаренко Д.В., Лаптій Т.М., Маркова Н.М., Курдіяшко Н.П., Халахурда В.В. - Чернігів, ЧДІЕУ, - 2012, - 44 с. (ел. варіант в бібліотеці).
 40. Фінансовий облік ІІ. Методичні вказівки і вихідні дані до виконання курсової роботи студентами спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” усіх форм навчання / Укладачі: Андросенко О.О., Гривко Д.І., Клименко О.М., Конусенко В.В., Курдіяшко Н.П., Скоромець А.М., Лемешко Л.Д., - Чернігів: ЧДІЕУ, 2012. – 36 с. (1,3 д.а.) (ел. варіант в бібліотеці).
 41. Економічний аналіз. Методичні вказівки до практичних занять та завдання для індивідуальної і самостійної роботи з дисципліни для студентів напрямку 0305 “Економіка і підприємництво” спеціальності 6.030509 „Облік і аудит”/ Укладачі: В.В. Мовчаренко, .М. Клименко О.В. Полякова, Є.В. Кузьменко, Н.П. Курдіяшко, В.В. Халахурда, В.В. Конусенко- Чернігів: ЧДІЕУ, 2012. – 33 с. (1,0 д.а.) (ел. варіант в бібліотеці).
 42. Організація і методика економічного аналізу. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами спеціальності 6.050100 “Облік і аудит” усіх форм навчання / Укладачі: Клименко О.М. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2012. – 15 с. (0,4 д.а.) (ел. варіант в бібліотеці).
Читати 20830 разів

Детальніше в цій категорії: « Дисципліни Наукова діяльність »

Меню

Архів новин

« Вересень 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Випадкове зображення

Про нас

Корпус 1

Чернігівський державний інститут економіки і управління створений наказом Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1994 року № 641, як вищий навчальний заклад 3 рівня акредитації.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Контактна інформація

 • Aдреса: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
 • Tел: (046-22) 532 78
 • Tел.приймальної комісії: (0462) 679-308