Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
Кафедри

Кафедри

Підкатегорії

Кафедра аграрних технологій та лісового господарства

Кафедра аграрних технологій та лісового господарства (5)

Завідувач кафедри: Селінний Михайло Михайлович - кандидат економічних наук, доцент.

Адреса: м. Чернігів, вул. Стрілецька 1, (ауд. 127)

Телефон: 665-214; (314)

Кафедра аграрних технологій та лісового господарства: 665-215; (315) (ауд. 132)

Перегляд матеріалів ...
Кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики

Кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики (4)

Завідувач кафедри: Жидок Вікторія Вікторівна - кандидат економічних наук.

Адреса: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, Корпус №11 (ауд. 313)

Телефон: 665-208; (308)

E-mail: marketing.chntu@gmail.com

Кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики: 665-167; (267) (ауд. 223)

Перегляд матеріалів ...
Кафедра менеджменту та державної служби

Кафедра менеджменту та державної служби (5)

Завідувач кафедри: Бутко Микола Петрович – доктор  економічних наук, професор, заслужений економіст України, дійсний член Інженерної академії й Академії економічних наук України.

Адреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 4, ауд. 15

Тел.: (0462) 665-169

E-mail: stu_management@ukr.net

МІСІЯ КАФЕДРИ – сприяти формуванню особистості менеджера як конкурентоспроможного високодуховного фахівця, який на базі системного мислення здатен приймати обґрунтовані управлінські рішення, ефективно керувати організацією та створювати сприятливе креативне середовище.

Цілі роботи – створення ефективної системи навчання  дисциплінам у сфері управління, підтримка адаптивної та надійної системи освіти у регіоні, створення умов для отримання індивідуально-орієнтованої та багаторівневої освіти.

Задачі:

задоволення потреб студентів та аспірантів в отриманні нових знань про сучасні досягнення в теорії і практиці управління, про їх реалізацію в різних галузях національної та закордонної економіки, передовому вітчизняному та закордонному досвіді управлінської діяльності;

проведення системи учбових курсів по дисциплинам кафедри для бакалаврів, спеціалістів, магістрів і аспірантів в зв’язку з постійним удосконаленням стандартів у сфері освіти відповідно з вимогами Болонського процесу, у межах кожного рівня освіти;

розробка та впровадження учбових програм по дисциплінам кафедри в рамках учбового плану факультету;

виконання наукових досліджень по різним напрямкам управління;

розробка та впровадження в учбовий процес нових інформаційних технологій в сфері управлінської діяльності;

проведення досліджень за участю студентів і аспірантів кафедри, які дозволять створити бази даних для їх наукової праці; керівництво курсовими та дипломними роботами студентів, а також дисертаціями аспірантів кафедри;

розробка та видання сучасної науково-методичної літератури.

Особливостями підготовки менеджерів на кафедрі є: модульность побудови знань, багатофункціональность підготовки випускника, висока технологічність організації навчального процесу, застосування інтерактивних технологій. До них входять: модульна технологія; технологія навчання дією; інформаційні і комунікаційні технології; технологія навчання, заснованого на вирішенні проблем. Активне застосування в навчальному процесі знаходять кейси, моделювання, рольові ігри та ін.

В основі системи підготовки студентів кафедрою менеджменту та державної служби лежать наступні ідеї:

1. створення безперервної, багаторівневої, варіативної і спадкоємної системи професійної підготовки менеджерів;

2. встановлення тісного зв'язку між кафедрою, виробництвом і науково-дослідними організаціями;

3. впровадження та активне використання інтерактивних технологій навчання;

4. формування кваліфікованого складу викладацьких кадрів з менеджменту;

5. організація семінарів, участь у регіональних та міжнародних конференціях;

6. створення на підприємствах груп прискореного розвитку, що буде сприяти професійному удосконалюванню кожного управлінського працівника та забезпечення руху менеджерів у різних сферах суспільного виробництва і на різних рівнях управління.

Фахівці з менеджменту можуть працювати:

- експертами;

- керівниками банківських установ;

- здійснювати маркетингові дослідження та забезпечувати просування продукції на ринки збуту;

- консультантами з інформаційного, логістичного забезпечення;

- спеціалістами виробничих, економічних фінансових, маркетингових, інноваційно-інвестиційних, кадрових та інших функціональних підрозділів.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра публічного управління та менеджменту організацій

Кафедра публічного управління та менеджменту організацій (6)

Завідувач кафедри к.е.н, доцент Пономаренко Сергій Іванович.

Адреса кафедри: 14034, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, навчальний корпус № 22, к.106.

Телефон: (0462) 673-505.

e-mail кафедри: kaf_men1@ukr.net,  valyakrem@mail.ru

Історія кафедри починається в 1994 році в Чернігівському державному інституті економіки і управління. В лютому 2001 року було приєднано кафедру «Технічного сервісу і проектного менеджменту» та створено кафедру «Менеджменту і управління проектами». У 2011 році відбулась реорганізація і відокремлена кафедра «Менеджменту», з вересня 2014 року є структурним підрозділом ННІ Управління та адміністрування Чернігівського національного технологічного університету.

З 2016 року кафедра має назву «Публічного управління та менеджменту організацій».

За всю історію існування її очолювали провідні науково-педагогічні працівники:

1994-2000  р.р.– к.т.н., доцент Огнівець В.О.;

2000-2003 р.р. – д.т.н., професор Польшаков В.І.;

2003-2005 р.р. – к.т.н. доцент, с.н.с. Філіппов Ю.І;

2005-2011р.р –   д.т.н., професор Сахно Є.Ю.;

2011-2016р.р.  д.держ. упр., професор Вдовенко С.М.

Місія кафедри

Підготовка конкурентоспроможних фахівців вищої категорії в сфері публічного управління та менеджменту організацій, що володіють сучасними теоретичними знаннями, практичними уміннями та навичками, здатних до інновацій, застосування сучасних форм і методів управління в умовах євроінтеграційних процесів в Україні.

Головними завданнями кафедри є:

- організація і здійснення на високому рівні навчально-методичної і наукової роботи з дисциплін кафедри, виховної роботи серед студентів, проведення наукових досліджень;

- підготовка спеціалістів високої кваліфікації, що володіють глибокими теоретичними і практичними знаннями у відповідній галузі;

– підвищення якісного рівня НПП;

– проведення ґрунтовних наукових досліджень з проблем управління;

– подальше удосконалення методичного забезпечення навчального процесу власними підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями;

– урахування потреб ринку праці щодо рівня підготовки фахівців з менеджменту та вимог держави;

– проведення науково-дослідної роботи з цільовим бюджетним фінансуванням;

– впровадження у навчальний процес сучасних методик навчання;

– налагодження та підтримка дружніх зв’язків з кафедрами інших вищих навчальних закладів, що випускають фахівців з менеджменту;

– подальша імплементація в навчальний процес сучасних програмно-інформаційних систем та технологій.

Загальні відомості про кафедру станом на 01.09.2016 р.

З 1997 року кафедра кожний рік здійснює випуск спеціалістів, які працюють на керівних посадах у різних галузях народного господарства України. У 2013 році відбувся перший випуск магістрів за спеціальністю 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування".

На кафедрі ПУМО проводиться підготовка бакалаврів та магістрів зі спеціальності 073 Менеджмент. З 2016 року вперше започатковується підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 074 Публічне управління та адміністрування.

Сучасний процес культурно-політичної та економічної трансформації, спричинений інтенсивним поступом глобалізації, а також орієнтація незалежної України до інтеграції у Європейську співдружність зумовлює потребу радикального оновлення вітчизняної моделі підготовки висококваліфікованих кадрів.

Рівень підготовки фахівців забезпечується:

- органічним зв'язком з національною та світовою історією, культурою, традиціями;

- інтеграцією з наукою і виробництвом;

- взаємозв'язком з зарубіжними закладами, які готують фахівців з даного напряму;

- відкритістю і демократичністю освіти, доступністю навчання для будь-якого громадянина з урахуванням його довузівської  індивідуальної підготовки, впровадженням індивідуальних навчальних планів, програм, методик, термінів навчання;

- випереджувальним характером навчання; розробкою власної методики прогнозування потреб галузей економіки у фахівцях;

- професіоналізмом навчання, підготовкою фахівців на високому професійному рівні;

- використанням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання;

- інноваційністю, навчанням у рамках державних стандартів за нетрадиційними системами й методиками навчання, що сприяють поглибленню професійних знань, умінь і навичок;

- спадкоємністю освіти, навчанням з урахуванням оптимальних світових і вітчизняних традиційних методик поряд з інноваційними;

- духовністю освіти, природною єдністю навчання і виховання, залученням студентства до духовних цінностей, формуванням принципів загальнолюдської моралі.

Всі дисципліни, закріплені за кафедрою, мають повне методичне забезпечення, яке своєчасне оновлюється. Постійно проводиться планова робота зі створення та удосконалення методичних комплексів дисциплін для нових спеціальностей.

Перегляд матеріалів ...
Кафедра товарознавства, підприємництва та торгівлі

Кафедра товарознавства, підприємництва та торгівлі (5)

Завідувач кафедри: Дудла Іраїда Олександрівна - доктор технічних наук, професор.

Адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корпус 3, к. 211

Телефон: (0462) 665-164

e-mail: tovarkd@gmail.com

 

Перегляд матеріалів ...
Кафедра туризму

Кафедра туризму (5)

Завідувач кафедри: Коваль Петро Федорович - к.е.н., доцент.

Адреса: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, Корпус 11, ауд. 206

Телефон: 665-212; (312)

E-mail: p.kovaltur@gmail.com

Кафедра туризму: 665-213; (313) ауд. 204

e-mail: kaftour2015@ukr.net

 

Перегляд матеріалів ...
Кафедра управління персоналом та економіки праці

Кафедра управління персоналом та економіки праці (5)

Завідувач кафедри: Кичко Ірина Іванівна - доктор економічних наук, доцент.

Адреса: м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, Корпус №11 (ауд. 330)

Телефон: 665-210; (310)

Кафедра управління персоналом та економіки праці: 665-211; (311) (ауд. 208)

Перегляд матеріалів ...
Кафедра харчових технологій

Кафедра харчових технологій (6)

Завідувач кафедри: Сиза Ольга Іллівна - доктор технічних наук, професор.

Адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, І корпус

Телефон: (0462) 665-147

E-mail: charchovi@ukr.net

Сайт кафедри: http://ht.stu.cn.ua

Перегляд матеріалів ...

Меню

Архів новин

« Травень 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Про нас

Корпус 1

Навчально-науковий Інститут Управління та Адміністрування створений наказом ректора Чернігівського національного технологічного університету від 01 вересня 2014 р.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527282, отримано 01.10.2014 р.

Контактна інформація

  • Aдреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
  • Tел: (+380 04622) 3-16-51
  • Tел.приймальної комісії: ( +380 0462) 95-21-14
Ви тут: Кафедри