Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Методика написання наукової статті

Наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді відповідно до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у вигляді пам'ятки авторам. Однак, найбільш типові вимоги до наукових статей все ж можна визначити.
Оптимальний обсяг наукової статті - 6-12 сторінок.
Стаття, як правило, має містити повну назву роботи, прізвище та ініціали автора, анотації трьома мовами (українською, російською, англійською), список використаної літератури.
Умовно в тексті можна виділити такі структурні елементи.
1. Вступ - постановка наукової проблеми, її актуальність, зв'язок з найважливішими завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку певної галузі науки або практичної діяльності (1 абзац або 5-10 рядків);
2. Основні (за останній час) дослідження і публікації, на які спирається автор; сучасні погляди на проблему; труднощі при розробці даного питання, виділення невирішених питань у межах загальної проблеми, котрим присвячена стаття (0,5 сторінки тексту);
3. Формулювання мети статті (постановка задачі) - висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи.
4. Виклад змісту власного дослідження - основна частина статті. У ній висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв'язки, тенденції, програма експерименту, методика отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення і реалізацію основних висновків тощо (5-6 сторінок).
5. Висновок, у якому формулюється основний умовивід автора, його рекомендації, їх значення для теорії і практики, суспільна значущість; коротко накреслюються перспективи подальших розвідок з теми (1/3 сторінки).
Жанр наукової статті вимагає дотримання певних правил:
* У правому верхньому куті розміщуються прізвище та ініціали автора; за необхідності вказуються відомості, що доповнюють дані про автора (студент, група, ВНЗ, місто, країна);
* Назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку (якомога менше слів, краще - до п'яти);
* Ініціали ставлять перед прізвищем;
* Слід уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної статті;
* Недоцільно ставити риторичні запитання; мають переважати розповідні речення;
* Не слід перевантажувати текст цифрами 1, 2 та ін. при переліках тих чи інших думок, положень; перелік елементів, позицій слід починати з нового рядка, відокремлюючи їх одне від одного крапкою з комою;
* Цитати в статті використовуються дуже рідко; необхідно зазначити основну ідею, а після неї в квадратних дужках вказати прізвище автора, який уперше її висловив;
* Стаття має завершуватися конкретними висновками, рекомендаціями.
Рукопис статті підписується автором і подається до редакції у двох примірниках: на паперовому та на електронному носіях.

Read 20445 times

Menu

Archive

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Random Image

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308
You are here: Student Life Reserve Officers Training Студентське наукове товариство Методика написання наукової статті