Дата и время

Font Size

Screen

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Інформація про діяльність СНТ ЧДІЕУ-2011

У ЧДІЕУ функціонує Студентське наукове товариство, членами якого є найбільш активні та схильні до наукової діяльності студенти всіх факультетів інституту. Талановита молодь ЧДІЕУ закріплена за досвідченими викладачами та об’єднана в наукові гуртки та проблемні групи. В інституті функціонує 15 студентських гуртків і проблемних груп, до яких залучено більше 160 студентів.
Головною метою діяльності СНТ є координація, організаційне та науково-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів ЧДІЕУ, залучення їх до активної науково-дослідної діяльності у процесі навчання в Інституті, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем.
Основними напрямами діяльності СНТ ЧДІЕУ є:
– активізація різних видів науково-дослідної діяльності студентів з метою забезпечення найбільш глибокого й повного оволодіння обраною спеціальністю, формування навичок самостійного проведення наукових досліджень та творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;
– пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, надання їм всебічної допомоги;
– забезпечення й захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу й проведення наукової роботи;
– сприяння підготовці студентами публікацій;
– проведення студентських науково-практичних конференцій, читань, семінарів, круглих столів тощо;
– набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі, наукових дискусіях, конференціях, семінарах;
– участь студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах;
– популяризація наукової діяльності в студентських колах;
– забезпечення обігу науково-організаційної інформації;
– координація діяльності студентських наукових гуртків;
– здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, що не суперечать чинному законодавству України, меті створення СНТ і наказам ректорату та Вченої ради ЧДІЕУ.
У листопаді-грудні 2011 року було проведено конкурси на кращу емблему-символ Студентського наукового товариства (СНТ) та на кращу студентську наукову працю. Перемогу в конкурсі на кращу студентську наукову працю у номінації «Краща стаття» отримала студентка фінансово-економічного факультету Мартиненко Катерина; у номінації «Краща доповідь на конференції. Економічні науки» – студентка фінансово-економічного факультету Катрушенко Катерина; у номінації «Краща доповідь на конференції. Юридичні науки» – студентка юридичного факультету Перегуда Катерина. У конкурсі на кращу емблему-символ СНТ ЧДІЕУ перемогла студентка факультету менеджменту Руденко Яна. Переможці конкурсів були нагороджені грамотами, подяками та подарунками. За активну участь у конкурсах Студентського наукового товариства ЧДІЕУ було відзначено подяками студентів факультету менеджменту Дубягіну Марію, Кучеренко Анну та студентів юридичного факультету Сухонос Діану, Купрієнко Олену, Кузьменко Альону.
Роботу Студентського наукового товариства спрямовано на активізацію студентської наукової діяльності, сприяння участі молоді у різноманітних наукових заходах (конференціях, круглих столах, олімпіадах, конкурсах, диспутах тощо). В організованій та проведеній Чернігівським державним інститутом економіки і управління Студентській науково-практичній конференції «Юність науки – 2011» взяли участь більше 350 студентів провідних вищих навчальних закладів м. Чернігова і м. Києва. У рамках конференції керівництвом ЧДІЕУ було урочисто нагороджено студентів грамотами та подяками за активну участь у науково-дослідній роботі інституту.
На високому організаційному та науковому рівні у звітному році було проведено такі студентські науково-практичні конференції: 9 листопада 2011 року – Студентську конференцію «Українська мова: з минулого в майбутнє», 30 листопада 2011 року – Міжвузівську студентську науково-практичну конференцію «Проблеми репродуктивного здоров’я молоді».
Традиційною стала участь студентів Чернігівського державного інституту економіки і управління в Міжнародній науково-практичній конференції «Імперативи розвитку України в умовах глобалізації», яка у звітному році була проведена 13-14 травня за участі представників Інституту менеджменту інформаційних систем ISMA (м. Рига, Латвія), Гомельського державного університету імені Франциска Скорини (м. Гомель, Білорусь), Брянського державного технічного університету (м. Брянськ, Росія), Сучасного гуманітарного інституту Молдови (м. Бельци, Республіка Молдова), Карагандинського державного технічного університету (м. Караганда, Республіка Казахстан), а також низки вітчизняних вищих навчальних закладів, установ та організацій.
За результатами конференцій видавничим центром ЧДІЕУ (Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи серія ДК № 3113 від 19.02.2008 р.) опубліковано збірники тез доповідей учасників.
Протягом 2011 р. студенти ЧДІЕУ стали учасниками 25 тематичних круглих столів, 66 наукових семінарів, відвідали наукову виставку «Чернігівщина туристична», що були організовані та проведені зусиллями керівництва та професорсько-викладацького складу Чернігівського державного інституту економіки і управління.
У Чернігівському державному інституті економіки і управління виконується 3 науково-дослідні теми, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету:
- «Активізація транскордонного співробітництва університетів як фактор забезпечення конкурентоспроможності вищої освіти України», керівник – Каленюк І.С., д.е.н., професор;
- «Моделювання комбінації інструментів фінансового ринку для фінансового забезпечення житлових проектів для молодих науково-педагогічних кадрів», керівник – Абакуменко О.В., к.е.н., доцент;
- «Сучасні супутникові технології у вирішенні локальних проблем землеустрою та кадастру», керівник – Терещук О.І., к.т.н., доцент.
Окрім того, в інституті триває активна робота над 44 ініціативними науково-дослідними темами, з яких 37 мають номер державної реєстрації.
До участі в науково-дослідній роботі інституту активно залучаються студенти ЧДІЕУ. Зокрема, чисельність студентів, залучених до НДР, у 2011 році становила 14 осіб.
У грудні 2010 року у Чернігівському державному інституті економіки і управління проводився І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних, гуманітарних наук (2010-2011 навчальний рік). На розгляд конкурсних комісій було представлено 49 наукових робіт студентів ЧІДЕУ, із них 25 було визнано кращими та надіслано до базових вищих навчальних закладів. Автори 14 робіт гідно представили результати наукових досліджень інституту на підсумкових науково-практичних конференціях, із них 10 були нагороджені дипломами, грамотами, сертифікатами.
У І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2010-2011 навчального року взяли участь 530 студентів інституту, із них 29 стали учасниками ІІ етапі олімпіади, за результатами якого 10 студентів ЧДІЕУ були нагороджені грамотами.
Високий рівень зацікавленості студенти всіх факультетів ЧДІЕУ проявляють щодо участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та Всеукраїнській студентській олімпіаді, що проводитимуться у 2011-2012 навчальному році.
У 2011 році студенти Аркадьєва Наталія, Креніда Ірина і Кондратьєв Леонід стали фіналістами V Всеукраїнського конкурсу «Новітній інтелект України», який щорічно проводиться Міжнародним благодійним Фондом «Україна 3000».
Активну участь у підготовці студентів ЧДІЕУ до конкурсів та олімпіад беруть викладачі кафедр фінансів, економічної теорії, банківської справи, маркетингу, водопостачання і водовідведення, промислового і цивільного будівництва, природокористування та техногенної безпеки, туризму, гуманітарних дисциплін.
Протягом 2011 року було опубліковано 89 студентських наукових праць, у тому числі самостійних – 61, у співавторстві – 28; у науково-практичних конференціях взяло участь близько 500 студентів Чернігівського державного інституту економіки і управління.
Значна увага керівництва інституту приділяється винахідницькій діяльності, до якої активно залучаються студенти ЧДІЕУ. Інститут є власником 11 патентів, авторами яких виступають викладачі, аспіранти та студенти Чернігівського державного інституту економіки і управління. Зокрема, протягом 2011 року винахідниками кафедр геодезії, картографії та землеустрою, економічної кібернетики та інформатики, управління якістю та проектами ЧДІЕУ отримано 16 патентів, подано 10 заявок на отримання патентів на винаходи і корисні моделі до Державного департаменту інтелектуальної власності. У звітному році 3 патенти на корисні моделі подано на Всеукраїнський конкурс «Винахід року» (а втори – к.т.н., доцент Міщенко М.В., студент Міщенко О.М.). Наукову роботу представника кафедри промислового і цивільного будівництва, лаборанта лабораторії механіки ґрунтів Корзаченка М.М., згідно з рішенням Вченої ради ЧДІЕУ (протокол №10/11 від 24 листопада 2011 року) було рекомендовано до участі в конкурсі на здобуття премії НАН України для молодих вчених і студентів ВНЗ за кращі наукові роботи.
12 жовтня 2011 року до ЧДІЕУ завітали провідні американські науковці Джеральд Грошек, професор з міжнародної економіки та бізнесу Університету Рідлендс (штат Каліфорнія) та Грегорі Гаденер, професор Нью-Йоркського університету, які в рамках реалізації програми імені Фулбрайта прочитали студентам цікаву лекцію на тему «Проблеми глобальної економіки та переходу до єдиної світової валюти».
У 2009 р. розпочався випуск періодичного наукового видання «Науковий вісник ЧДІЕУ». Постановою президії ВАК № 1-05/3 від 14.04.2010 р. журнал включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки. З моменту заснування збірника видано 11 номерів, у тому числі 4 у 2011 році. Студенти у співавторстві з професорсько-викладацьким складом ЧДІЕУ публікують у «Науковому віснику ЧДІЕУ» результати спільних наукових досліджень.


Проректор з наукової та
міжнародної діяльності
Чернігівського державного інституту
економіки і управління О. І. Гонта
 

Read 12218 times

Menu

Archive

« February 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Random Image

About us

Корпус 1

Chernigiv State Institute of Economics and Management was created with the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 19, 1994 №641.

Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АГ № 582542 (рішення ДАК від 28 вересня 2011 року, протокол № 90)

Contact us

  • Address: 14034 м. Чернігів, вул. Стрелецька, 1
  • Phone: (046-22) 532 78
  • Admission: (0462) 679-308